สมเด็จพระธีรญาณมุนี (สมชาย วรชาโย ป.ธ.๘) | พระสังฆาธิการ

สมเด็จพระธีรญาณมุนี (สมชาย วรชาโย ป.ธ.๘)


 
เกิด ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙๐
อายุ ๗๖ ปี
อุปสมบท ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๐
พรรษา ๕๖
วัด วัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๘


VIEW : 13,309

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     สมเด็จพระธีรญาณมุนี มีนามเดิมว่า สมชาย พุกพุ่มพวง เกิดเมื่อวันพุธที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙๐ เป็นชาวจังหวัดนครปฐม


บรรพชาอุปสมบท

     ในเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๑ ได้บรรพชาเป็นสามเณรที่วัดท่าตำหนัก ตำบลท่าตำหนัก อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โดยมีพระวินัยวงศาจารย์ (นาค อิสินาโค) เจ้าอาวาสวัดท่าตำหนัก เป็นพระอุปัชฌาย์

     ต่อมาได้อุปสมบทเป็นภิกษุ ณ พัทธสีมาวัดเทพศิรินทราวาส เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๐ โดยมีพระธรรมธัชมุนี (เอื้อน ชินทตฺโต) เป็นพระอุปัชฌาย์ พระวินัยวงศาจารย์ (นาค อิสินาโค) เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระครูวิมลญาณโสภณ เป็นพระอนุสาวนาจารย์ 


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
พ.ศ. ๒๕๑๖ สอบได้ เปรียญธรรม ๘ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๒๑  เป็น เลขานุการรองเจ้าคณะภาค ๑ - ๒ - ๓ และ ๑๒ - ๑๓ (ธ)
พ.ศ. ๒๕๒๑ - ๒๕๓๑  เป็น เลขานุการเจ้าคณะภาค ๑ - ๒ - ๓ และ ๑๒ - ๑๓ (ธ)
พ.ศ. ๒๕๒๑  เป็น เป็นกรรมการและเลขานุการ วัดเทพศิรินทราวาส
พ.ศ. ๒๕๓๑  เป็น รองเจ้าคณะภาค ๑ - ๒ - ๓ และ ๑๒ - ๑๓ (ธ)
พ.ศ. ๒๕๓๘  เป็น กรรมการคณะสงฆ์ธรรมยุต
พ.ศ. ๒๕๓๘  เป็น พระอุปัชฌาย์วิสามัญ
พ.ศ. ๒๕๔๑  เป็น เจ้าคณะภาค ๑ - ๒ - ๓ , ๑๒ - ๑๓ (ธ)
พ.ศ. ๒๕๔๓  เป็น เลขาธิการคณะสงฆ์ธรรมยุต
พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๖๒  เป็น กรรมการมหาเถรสมาคม
พ.ศ. ๒๕๕๓  เป็น เจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร
พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๖  เป็น คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช
พ.ศ. ๒๕๖๑  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๑ - ๒ - ๓ , ๑๒ - ๑๓ (ธ) [1]
พ.ศ. ๒๕๖๒  เป็น กรรมการมหาเถรสมาคม [2]
พ.ศ. ๒๕๖๔  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑ - ๒ - ๓ , ๑๒ - ๑๓ (ธ) [3]
พ.ศ. ๒๕๖๔  เป็น กรรมการมหาเถรสมาคม [4]

ฝ่ายการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๕๖  เป็น ที่ปรึกษาแม่กองธรรมสนามหลวง
พ.ศ. ๒๕๖๒  เป็น ประธานกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา [5]

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๒๑ เป็น พระครูปลัดอรรถจริยานุกิจ พิพิธธรรมโกศล วิมลสุตาคม อุดมคณานุนายก ตรีปิฎกญาณวิจิตร ฐานานุกรมในพระสาสนโสภณ (นิรันตร์ นิรนฺตโร)
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๔ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระอมราภิรักขิต [6]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๒ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชธรรมสุธี ตรีปิฎกวิภูษิต ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [7]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพวรเมธี ศรีปฏิภาณธรรมสาธก ตรีปิฎกวิภูษิต ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [8]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมวรเมธี ศรีปฏิภาณธรรมสาธก ตรีปิฎกวิภูษิต สาสนกิจวิวัฒนาทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [9]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็น พระราชาคณะเจ้าคณะรอง มีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัฏว่า พระพรหมเมธี ศรีปฏิภาณธรรมโกศล สุวิมลคณาทร บวรธรรมวรนายก ตรีปิฎกวิภูสิต ธรรมยุตติกคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [10]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็น สมเด็จพระราชาคณะ ที่ สมเด็จพระธีรญาณมุนี ศรีชินทัตตวรางกูร วิบูลสีลาจารวิมล คณโสภณเลขาธิกร สุนทรปริยัติดิลก ตรีปิฎกวิภูษิต ธรรมยุตติกคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี อรัญวาสี [11]

ที่มา


1. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง รายงานการแต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ในเขตปกครองคณะสงฆ์คณะธรรมยุต
2. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งกรรมการมหาเถรสมาคม, เล่ม ๑๓๖, ตอนพิเศษ ๒๕๕ ง, ๑๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒, หน้าที่ ๑
3. รายงานสรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ วันศุกร์ ที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔
4. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๙๘, ตอนที่ ๒๐๖ ง , ๑๗ ธันวาคม ๒๕๒๔, หน้า ๔
6. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๐๖, ตอนที่ ๒๑๗ ง, ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๒, หน้า ๓
7. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๑, ตอนพิเศษ ๕๗ ง, ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๗, หน้า ๕
8. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๒, ตอนพิเศษ ๔๗ ง, ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๘, หน้า ๓
9. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๗, ตอนที่ ๒๘ ข, ๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๓, หน้า ๑๐-๑๓
10. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๘, ตอนที่ ๙ ข, ๑ มิถุนายน ๒๕๕๔
wikipedia


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook