วัดราชสิทธาราม ราชวรวิหาร แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร | พระสังฆาธิการ

วัดราชสิทธาราม ราชวรวิหาร


      วัดราชสิทธาราม ราชวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่ที่ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

สถานะวัด
ตั้งวัด เมื่อ พ.ศ. ๒๓๒๕
รับวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. ๒๓๒๗


ลำดับรายนามเจ้าอาวาส


  พระญาณสังวร (ด้วง)   ๒๓๗๒  -  ๒๓๗๙   เจ้าอาวาสวัดราชสิทธารามราชวรวิหาร
  พระสุธรรมธีรคุณ (เกิด ป.ธ.๓)   ๒๔๒๙   เจ้าอาวาสวัดราชสิทธาราม
-   พระมงคลเทพมุนี (เอี่ยม เกสโล)   ๒๔๕๖   รักษาการเจ้าอาวาสวัดราชสิทธาราม
  พระมงคลเทพมุนี (เอี่ยม เกสโล)   ๒๔๕๗  -  ๒๔๕๗   เจ้าอาวาสวัดราชสิทธาราม
  พระสังวรานุวงศ์เถร (ชุ่ม ติสฺสโร)   ๒๔๕๘   เจ้าอาวาสวัดราชสิทธาราม
-   พระสังวรานุวงศ์เถร (สอน ป.ธ.๓)   ๒๔๗๑   รักษาการเจ้าอาวาสวัดราชสิทธาราม
  พระสังวรานุวงศ์เถร (สอน ป.ธ.๓)   ๒๔๗๕   เจ้าอาวาสวัดราชสิทธาราม
  พระราชวิสุทธิญาณ (อยู่ ป.ธ.๔)   ๒๕๐๔   เจ้าอาวาสวัดราชสิทธารามราชวรวิหาร
-   พระธรรมสิริชัย (บุญเลิศ โฆสโก)   ๒๕๑๔   ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดราชสิทธาราม
-   พระธรรมรัตนวิสุทธิ์ (พลายงาม จนฺทสุวณฺโณ)   ๒๕๒๕   รักษาการเจ้าอาวาสวัดราชสิทธารามราชวรวิหาร
  พระธรรมรัตนวิสุทธิ์ (พลายงาม จนฺทสุวณฺโณ)   ๒๕๒๕   เจ้าอาวาสวัดราชสิทธารามราชวรวิหาร
-   พระราชวิสุทธิโสภณ (ไชยวัฒน์ ชยวฑฺโฒ ป.ธ.๙)   ๒๕๖๐   ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดราชสิทธารามราชวรวิหาร [1]
  พระราชวิสุทธิโสภณ (ไชยวัฒน์ ชยวฑฺโฒ ป.ธ.๙)   ๒๕๖๑   เจ้าอาวาสวัดราชสิทธารามราชวรวิหาร [2]
  พระอมรเมธาจารย์ (ทัด ป.ธ.๓)   ๒๔๐๒   เจ้าอาวาสวัดราชสิทธาราม

(ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์)

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook