วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | พระสังฆาธิการ

วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร


      วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย ตั้งอยู่ที่ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

สถานะวัด
ตั้งวัด เมื่อ พ.ศ. ๒๔๐๗
รับวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. ๒๔๐๘


ลำดับรายนามเจ้าอาวาส


  สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (สา ปุสฺสเทโว)   ๒๔๐๘  -  ๒๔๔๒   เจ้าอาวาสวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร
  พระสาสนโสภณ (อ่อน อหึสโก ป.ธ.๗)   ๒๔๔๔  -  ๒๔๕๓   เจ้าอาวาสวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร
  พระพรหมมุนี (แย้ม อุปวิกาโส ป.ธ.๖)   ๒๔๕๓  -  ๒๔๘๘   เจ้าอาวาสวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม
  สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (ทิม อุฑาฒิโม ป.ธ.๕)   ๒๔๘๘  -  ๒๕๔๓   เจ้าอาวาสวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร
-   พระพรหมวัชราจารย์ (พูนศักดิ์ วรภทฺทโก ป.ธ.๘ ,ดร.)   ๒๕๔๓   รักษาการเจ้าอาวาสวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร
  พระพรหมวัชราจารย์ (พูนศักดิ์ วรภทฺทโก ป.ธ.๘ ,ดร.)   ๒๕๔๔   เจ้าอาวาสวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร

(ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์)

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook