พระพรหมวัชราจารย์ (พูนศักดิ์ วรภทฺทโก ป.ธ.๘) | พระสังฆาธิการ

พระพรหมวัชราจารย์ (พูนศักดิ์ วรภทฺทโก ป.ธ.๘ ,ดร.)


 
เกิด ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๕
อายุ ๘๑ ปี
พรรษา ๖๒
วัด วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๘, ศน.บ., M.A., Ph.D.


VIEW : 5,280

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     พระพรหมวัชราจารย์ มีนามเดิมว่า พูนศักดิ์ มาเจริญ ฉายา วรภทฺทโก เกิดที่ตำบลโคกสลุด อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
พ.ศ. ๒๕๐๙ สอบได้ เปรียญธรรม ๘ ประโยค วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม
พ.ศ. ๒๕๑๐ สำเร็จ ปริญญาศาสนศาสตรบัณฑิต (ศน.บ.) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๑๒ Master of Arts (M.A.)
พ.ศ. ๒๕๑๙ Doctor of Philosophy (Ph.D.)

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๒๑  เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร
พ.ศ. ๒๕๓๖  เป็น พระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๕๔๓  เป็น รักษาการเจ้าอาวาสวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร
พ.ศ. ๒๕๔๔  เป็น เจ้าอาวาสวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร
พ.ศ. ๒๕๔๕  เป็น รองเจ้าคณะภาค ๑ - ๒ - ๓ , ๑๒ - ๑๓ (ธ) [1]
พ.ศ. ๒๕๕๖  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี (ธ)
พ.ศ. ๒๕๖๒  เป็น กรรมการมหาเถรสมาคม [2]
พ.ศ. ๒๕๖๒  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี (ธ) [3][4]
พ.ศ. ๒๕๖๔  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑ - ๒ - ๓ , ๑๒ - ๑๓ (ธ) [5]
พ.ศ. ๒๕๖๔  เป็น กรรมการมหาเถรสมาคม [6]

ฝ่ายการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๕๖  เป็น ผู้ช่วยแม่กองธรรมสนามหลวง
รองแม่กองธรรมสนามหลวง

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๐๙ เป็น เปรียญธรรม ๘ ประโยค
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๑ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระเมธาธรรมรส [7]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชบัณฑิต ตรีปิฎกวิภูษิต ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [8]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพมงคลสุธี ศรีปริยัติดิลก ตรีปิฎกวิภูษิต ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [9]
๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมไตรโลกาจารย์ ปรีชาญาณดิลก สาธกธรรมวิจิตร ตรีปิฎกวิภูษิต ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [10]
๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็น พระราชาคณะเจ้าคณะรอง มีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัฏว่า พระพรหมวัชราจารย์ นานาศาสนการโกศล วิมลปัญญาโสภิต สาธกธรรมวิจิตร ตรีปิฎกวิภูษิต ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [11]

ที่มา


1. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอขอแต่งตั้งรองเจ้าคณะภาค (ธรรมยุต)
2. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งกรรมการมหาเถรสมาคม, เล่ม ๑๓๖, ตอนพิเศษ ๒๕๕ ง, ๑๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒, หน้าที่ ๑
3. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง รายงานการแต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี (ธรรมยุต) และผู้รักษาการแทน เจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี (ธรรมยุต)
4. รายงานสรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๖/๒๕๖๒ วันพุธ ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
5. รายงานสรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ วันศุกร์ ที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔
6. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งกรรมการมหาเถรสมาคม [จำนวน ๒๐ รูป ๑. สมเด็จพระวันรัต ฯลฯ], เล่ม ๑๓๘, ตอนพิเศษ ๓๐๓ ง, ๑๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔
7. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๙๗, ตอนที่ ๖๐ ง, ๑๖ เมษายน ๒๕๒๓, หน้า ๑๒
8. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๐๙, ตอนที่ ๑๕๕ ง, ๕ ธันวาคม ๒๕๓๕, หน้า ๑๐
9. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๖ , ตอนที่ ๒๓ ข , ๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๒, หน้า ๒
10. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๓, ตอนที่ ๑๕ ข, ๖ กรกฎาคม ๒๕๔๙, หน้า ๔
11. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์, เล่ม ๑๓๘, ตอนที่ ๓๔ ข, ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔, หน้า ๑
wikipedia
มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอขอแต่งตั้งรองเจ้าคณะภาค (ธรรมยุต) รวม ๘ ภาค
มติมหาเถรสมาคม เรื่อง รายงานการแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑ - ๒ - ๓ และ ๑๒ - ๑๓ (ธรรมยุต)
มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอแต่งตั้งคณะที่ปรึกษาแม่กองธรรมสนามหลวงและคณะผู้บริหารสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook