วัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร | พระสังฆาธิการ

วัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร


      วัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรมหาวิหาร สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่ที่ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

สถานะวัด
ตั้งวัด เมื่อ พ.ศ. ๒๒๐๐
รับวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. ๒๓๗๐
จังหวัด : นครหลวงกรุงเทพธนบุรี เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๔ - ๒๕๑๕


ลำดับรายนามเจ้าอาวาส


  สมเด็จพระอริยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ศรี)   ๒๓๑๒  -  ๒๓๓๗   เจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร
  พระพนรัตน (นาค)   ๒๓๓๗   เจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร
  พระพุฒาจารย์ (อยู่)     เจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร
  สมเด็จพระพนรัตน (ทองดี)     เจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร
  สมเด็จพระพนรัตน (ฤกษ์)     เจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร
  สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี)   ๒๓๙๕  -  ๒๔๑๕   เจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม
  หม่อมเจ้าพระสมเด็จพระพุฒาจารย์ (ทัด ป.ธ.๗)   ๒๔๑๕  -  ๒๔๓๗   เจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม
  สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ม.ร.ว.เจริญ ญาณฉนฺโท ป.ธ.๕)   ๒๔๓๗  -  ๒๔๗๐   เจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม
-   พระเทพสิทธินายก (นาค โสภโณ ป.ธ.๕)   ๒๔๖๗   ผู้รักษาการเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร
  พระเทพสิทธินายก (นาค โสภโณ ป.ธ.๕)   ๒๔๖๘  -  ๒๕๑๔   เจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร
  พระเทพญาณเวที (ละมูล สุตาคโม ป.ธ.๖)   ๒๕๑๕  -  ๒๕๓๐   เจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร
-   พระธรรมธีรราชมหามุนี (เที่ยง อคฺคธมฺโม ป.ธ.๙)   ๒๕๓๐  -  ๒๕๓๒   ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร
  พระเทพประสิทธิคุณ (ผัน ติสฺสโร)   ๒๕๓๒  -  ๒๕๕๐   เจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร
-   พระธรรมธีรราชมหามุนี (เที่ยง อคฺคธมฺโม ป.ธ.๙)   ๒๕๔๗  -  ๒๕๕๐   ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร
  พระธรรมธีรราชมหามุนี (เที่ยง อคฺคธมฺโม ป.ธ.๙)   ๒๕๕๐  -  ๒๕๖๔   เจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร
-   พระเทพประสิทธิคุณ (ประจวบ ขนฺติธโร ป.ธ.๔)   ๒๕๖๔   ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร [1][2]
  พระเทพประสิทธิคุณ (ประจวบ ขนฺติธโร ป.ธ.๔)   ๒๕๖๕   เจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร [3]

(ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์)

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook