พระเทพประสิทธิคุณ (ผัน ติสฺสโร) | พระสังฆาธิการ

พระเทพประสิทธิคุณ (ผัน ติสฺสโร)


 
เกิด ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๕๕
อายุ ๑๐๓ ปี
อุปสมบท ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๗๖
พรรษา ๘๒
มรณภาพ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
วัด วัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๓๒ - ๒๕๕๐  เป็น เจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร
พ.ศ. ๒๕๕๐  เป็น เจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร (กิตติมศักดิ์)

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๔๙๓ เป็น พระครูสังฆรักษ์ ฐานานุกรมใน พระราชโมลี (นาค โสภโณ) อดีตเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตารามฯ
พ.ศ. ๒๔๙๕ เป็น พระปลัด ฐานานุกรมใน พระธรรมกิติ (ละมูล สุตาคโม) พระราชาคณะชั้นสามัญ อดีตเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตารามฯ
พ.ศ. ๒๕๐๑ เป็น พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นโท ที่ พระครูโฆสิตสมณคุณ
พ.ศ. ๒๕๐๖ เป็น พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๕๑๑ เป็น พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นพิเศษ ในราชทินนามเดิม
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๐ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระพิพัฒนกิจวิธาน [1]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๐ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชสุวัฒนาภรณ์ สุนทรวิหารกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพประสิทธิคุณ วิบูลวิหารกิจจาทร บวรธรรมธาดา มหาคณิสสร [3]

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook