พระเทพประสิทธิคุณ (ประจวบ ขนฺติธโร ป.ธ.๔) | พระสังฆาธิการ

พระเทพประสิทธิคุณ (ประจวบ ขนฺติธโร ป.ธ.๔)


 
เกิด ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๘๒
อายุ ๘๔ ปี
อุปสมบท ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๓
พรรษา ๖๔
วัด วัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.โท, ป.ธ.๔


VIEW : 9,500

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     พระเทพประสิทธิคุณ มีนามเดิมว่า ประจวบ บุญอาจ เกิดเมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๘๒ ตรงกับวันจันทร์แรม ๗ ค่ำ เดือน ๘ ปีเถาะ ณ บ้านเลขที่ ๑๐/๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลปลายกลัด อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชา เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๖ ณ วัดทางหลวง อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี พระครูวิบูลธรรมานุสรณ์ วัดทางหลวง อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นพระอุปัชฌาย์

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๓ ณ วัดระฆังโฆสิตาราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร โดยมี พระเทพสิทธินายก (นาค) วัดระฆังโฆสิตาราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เป็นพระอุปัชฌาย์ พระเทพญาณเวที (ละมูล) วัดระฆังโฆสิตาราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระเทพประสิทธิคุณ (ผัน) วัดระฆังโฆสิตาราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เป็นพระอนุสาวนาจารย์


การศึกษา

นักธรรมชั้นโท
พ.ศ. ๒๕๐๔ สอบได้ เปรียญธรรม ๔ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๖๒  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร [1][2]
พ.ศ. ๒๕๖๔  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร [3][4]
พ.ศ. ๒๕๖๕  เป็น เจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร [5]
 พระอุปัชฌาย์

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๐๔ เป็น เปรียญธรรม ๔ ประโยค
พ.ศ. ๒๕๑๗ เป็น พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นโท ที่ พระครูโฆสิตปริยัติคุณ
พ.ศ. ๒๕๒๖ เป็น พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๕๓๒ เป็น พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นพิเศษ ในราชทินนามเดิม
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระพิศาลวิหารกิจ [6]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชประสิทธิวิมล โกศลวิหารกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [7]
๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพประสิทธิคุณ วิบูลศาสนกิจ ศีลาจารนิวิฐ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [8]

ที่มา


1. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร
2. รายงานสรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๒ วันศุกร์ ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ 
3. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง รายงานการแต่งตั้ง พระเทพประสิทธิคุณ ให้เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร
4. รายงานสรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ วันศุกร์ ที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔
5. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง พระราชดำริโปรดแต่งตั้งเจ้าอาวาสพระอารามหลวง
6. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๑, ตอนพิเศษ ๕๗ ง, ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๗, หน้า ๙
7. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๘, ตอนที่ ๒๔ ข, ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๔, หน้า ๒๘
8. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๓๖, ตอนที่ ๔๐ ข, ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒, หน้า ๙
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคกลาง


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook