วัดพิชยญาติการาม วรวิหาร แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร | พระสังฆาธิการ

วัดพิชยญาติการาม วรวิหาร


      วัดพิชยญาติการาม วรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรวิหาร สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่ที่ แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

สถานะวัด
นิกาย : เมื่อ พ.ศ. ๒๓๖๗ - ๒๔๘๒
ตั้งวัด เมื่อ พ.ศ. ๒๓๘๔
รับวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. ๒๓๘๔
นิกาย : เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๒


ลำดับรายนามเจ้าอาวาส


  พระสาสนโสภณ (อ่อน อหึสโก ป.ธ.๗)   ๒๔๓๐  -  ๒๔๔๔   เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการามวรวิหาร
  พระราชเมธี (ท้วม กณฺณวโร ป.ธ.๕)     เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม
  พระเขมาภิมุขธรรม (อิ่ม)     เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม
  พระเมธาธรรมรส (เสาร์ โสริโย ป.ธ.๖)     เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม
  พระญาณกิตติ (สมศักดิ์ สิริวณฺโณ)     เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม
-   พระมหาโพธิวงศาจารย์ (สาลี อินฺทโชโต ป.ธ.๖)   ๒๕๐๕   ผู้รักษาการในหน้าที่เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม
  พระวิสุทธิวงศาจารย์ (สุง ธญฺญาโภ ป.ธ.๖)   ๒๕๐๘   เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการามวรวิหาร
-   พระราชธรรมสุนทร (ฉ่อง ถาวโร ป.ธ.๘)   ๒๕๓๔   ผู้รักษาการเจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม
  พระราชธรรมสุนทร (ฉ่อง ถาวโร ป.ธ.๘)   ๒๕๓๕   เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการามวรวิหาร
  สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสโม ป.ธ.๙ ,ศ.ดร.)   ๒๕๔๐   เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการามวรวิหาร
-   พระราชรัตนมุนี (บุญเทียม ญานินฺโท ป.ธ.๘ ,ผศ.ดร.)   ๒๕๖๒   ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการามวรวิหาร [1][2]
  พระราชพิพัฒนโกศล (ประสิทธิ์ ปริยตฺติธารี ป.ธ.๗)   ๒๕๖๕   เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการามวรวิหาร [3]

(ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์)

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook