พระสังฆาธิการ กรุงเทพมหานคร | พระสังฆาธิการ

กรุงเทพมหานคร


พระเทพเวที
(พล อาภากโร ป.ธ.๙ ,ดร.)
เจ้าคณะภาค ๖
เจ้าอาวาสวัดสังเวชวิศยารามวรวิหาร
รายละเอียด


พระเทพวรสิทธาจารย์
(อุทัย อุทโย)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร
เจ้าอาวาสวัดเสมียนนารี พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระเทพปวรเมธี
(ประสิทธิ์ พฺรหฺมรํสี ป.ธ.๕ ,รศ.ดร.)
รองเจ้าคณะภาค ๑๕
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
รายละเอียด


พระเทพวชิรโมลี
(ทองใบ ปุณฺโณภาโส)
รายละเอียด


พระเทพวัชรเมธี
(สมคิด จินฺตามโย ป.ธ.๕ ,ผศ.ดร.)
รองเจ้าคณะภาค ๖ - ๗ (ธ)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระเทพวชิรมุนี
(ม.ล.คิวปิด ปิยโรจโน ป.ธ.๖)
เจ้าคณะภาค ๘ (ธ)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระเทพวัชราจารย์
(เทียบ สิริญาโณ ป.ธ.๙ ,ผศ.ดร.)
รองเจ้าคณะภาค ๕
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระเทพวชิรสุนทร
(ธงชัย ธมฺมธโช)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระเทพวชิราภรณ์
(โสรัจจ์ มหาโสรจฺโจ ป.ธ.๙ ,ดร.)
รองเจ้าคณะภาค ๑๐
เจ้าอาวาสวัดสวนพลู
รายละเอียด


พระเทพวชิรวาที
(ชัยวัฒน์ ธมฺมวฑฺฒโน)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
รายละเอียด


พระเทพวชิรมงคล
(วิฑูร ปสนฺนจิตฺโต ป.ธ.๖ ,ดร.)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระเทพวชิรโสภณ
(สุรพล ชิตญาโณ ป.ธ.๙)
เจ้าคณะภาค ๑๒
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระเทพวชิโรดม
(โกมินทร์ สุภเสโน)
เจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศารามวรวิหาร
รายละเอียด


พระเทพวชิรดิลก
(เปลี่ยน โชตฺยาวตฺโต ป.ธ.๔)
รองเจ้าคณะภาค ๑๗-๑๘ (ธ)
เจ้าอาวาสวัดบุรณศิริมาตยาราม พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระเทพวชิรโกศล
(ธนันท์ชัย ขนฺติโก ป.ธ.๖ ,ดร.)
เจ้าคณะเขตพระโขนง - บางนา
เจ้าอาวาสวัดบางนานอก
รายละเอียด


พระเทพวชิรปาโมกข์
(อาชว์ อาชฺชวปเสฏโฐ ป.ธ.๗)
เจ้าคณะภาค ๑๔-๑๕ (ธ)
เจ้าอาวาสวัดตรีทศเทพวรวิหาร
รายละเอียด


พระเทพวชิรเมธาจารย์
(บุญร่วม อตฺถกาโม ป.ธ.๙)
เจ้าคณะภาค ๑๑ (ธ)
เจ้าอาวาสวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระราชธรรมเวที
(โกเมศ เขมธมฺโม ป.ธ.๙ ,ดร.)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระราชสุทธิมงคล
(มนู ฐิตปญฺโญ ป.ธ.๓)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระราชวิจิตรการ
(ภักดิ์ อตฺถกาโม ป.ธ.๘)
เจ้าอาวาสวัดเศวตฉัตรวรวิหาร กิตติมศักดิ์
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook