พระเทพวชิรโสภณ (สุรพล ชิตญาโณ ป.ธ.๙) | พระสังฆาธิการ

พระเทพวชิรโสภณ (สุรพล ชิตญาโณ ป.ธ.๙)


 
เกิด ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๐
อายุ ๕๖ ปี
พรรษา ๓๖
วัด วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๙, พธ.บ., ศษ.บ., อ.ม.


VIEW : 7,196

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาตภูมิ


     พระเทพวชิรโสภณ มีนามเดิมว่า สุรพล สิงคิรัตน์ เกิดเมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๐ เป็นบุตรของ นายวิบูลย์ สิงคิรัตน์และ นางองุ่น สืบสมาน บ้านเลขที่ ๑๙ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา


บรรพชา อุปสมบท

     บรรพชาเป็นสามเณร เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๔ ณ วัดสามกอ ตำบลสิบเอ็ดศอก อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมี พระครูอาจารสัมบัน (ชม) วัดสามกอ ตำบลสิบเอ็ดศอก อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นพระอุปัชฌาย์

     อุปสมบทเป็นพระภิกษุ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๐ ณ พัทธสีมาพระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม โดยมี พระวิสุทธาธิบดี(สง่า ปภสุสโร ป.ธ.๘) วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เป็นพระอุปัชฌาย์, พระราชธรรมวิเทศ (อมรวุฒิ อมโร ป.ธ.๓) วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และ พระธรรมปริยัติมุนี (ประยนต์ อจฺจาทโร ป.ธ.๙) วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายานามว่า "ชิตญาโณ"


การศึกษา

พ.ศ. ๒๕๒๓ สำเร็จการศึกษาชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
พ.ศ. ๒๕๒๖ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก วัดจุกเฌอ สำนักเรียนคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา
พ.ศ. ๒๕๓๕ สอบได้ เปรียญธรรม ๙ ประโยค วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม สำนักเรียนวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
พ.ศ. ๒๕๓๗ สำเร็จ ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (พธ.บ.) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๓๘ สำเร็จ ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา (ศษ.บ.) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พ.ศ. ๒๕๔๒ สำเร็จ ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาบาลีและสันสกฤต (อ.ม.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๓๙  เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
พ.ศ. ๒๕๕๘  เป็น รองเจ้าคณะภาค ๑๒
พ.ศ. ๒๕๕๙  เป็น พระอุปัชฌาย์ ประเภทวิสามัญ [1]
พ.ศ. ๒๕๖๔  เป็น เจ้าคณะภาค ๑๒
 ประธานมูลนิธิพระธรรมปัญญาบดี (ถาวร เจริญพานิช)

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็น เปรียญธรรม ๙ ประโยค
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระศรีวิสุทธิวงศ์ [2]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชเวที ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [3]
๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพวชิรโสภณ สุวิมลศาสนกิจ ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [4]

ที่มา


1. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้เป็นพระอุปัชฌาย์ ประเภทวิสามัญ ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออก
2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๖ , ตอนที่ ๒๓ ข , ๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๒, หน้า ๙
3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๓, ตอนที่ ๒ ข, ๑๒ มกราคม ๒๕๔๙, หน้า ๘
4. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ [จำนวน ๙๑ รูป ๑. พระเทพวิมลโมลี ฯลฯ], เล่ม ๑๔๐, ตอนที่ ๒๗ ข, ๒๙ มิ.ย. ๒๕๖๖, หน้า ๖
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคตะวันออก
www.watpho.com
รายงานสรุปการประชุมมหาเถรสมาคม เรื่อง สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดี ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘
ทำเนียบพระราชาคณะ ฉบับสมบูรณ์ พุทธศักราช ๒๕๕๙. ปทุมธานี : บริษัท สำนักพิมพ์ สื่อตะวัน จำกัด. หน้า ๑๐๔


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook