พระเทพวชิรโกศล (ธนันท์ชัย ขนฺติโก ป.ธ.๖) | พระสังฆาธิการ

พระเทพวชิรโกศล (ธนันท์ชัย ขนฺติโก ป.ธ.๖ ,ดร.)


 
เกิด ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๘๙
อายุ ๗๘ ปี
อุปสมบท ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๐
พรรษา ๕๗
วัด วัดบางนานอก
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๖, พธ.บ., รป.ม., ปร.ด.


VIEW : 3,664

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     พระเทพวชิรโกศล มีนามเดิมว่า ธนัญชัย ไกรวาสไชยวงษ์ เกิด ๒ ฯ ๓ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๘๙ บิดาชื่อนายส่า มารดาชื่อนางเจิม ไกรวาสไชยวงษ์ บ้านเลขที่ ๔๕ หมู่ที่ ๒ ตำบลเนินฆ้อ อำเภอเเกลง จังหวัดระยอง


บรรพชาและอุปสมบท

     บรรพชา วันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๒ วัดเนินทราย ตำบลเนนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง พระอุปัชฌาย์ พระครูสุตพลวิจิตร (หลวงปู่คร่ำ ยโสธโร) วัดวังหว้า ตำบลวังหว้า อำเภอแกลง จังหวัดรอง(ภายหลังได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ในราชทานนามที่ พระมงคลศีลาจารย์)
     อุปสมบท วันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๐ ณ วัดบางนานอก เเขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร พระอุปัชฌาย์ พระวินยานุวัติคุณ วัดสะพาน แขวงพระโขนง เขต คลองเตย กรุงเทพมหานคร


การศึกษา

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (ปร.ด.) มหาวิทยาลัยปทุมธานี
พ.ศ. ๒๕๐๖ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนคณะจังหวัดระยอง
พ.ศ. ๒๕๒๖ สอบได้ เปรียญธรรม ๖ ประโยค สำนักเรียนเขตพระโขนง วัดบางนานอก
พ.ศ. ๒๕๔๙ สำเร็จ ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๕๐ สำเร็จ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) มหาวิทยาลัยปทุมธานี

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๒๙  เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบางนานอก
พ.ศ. ๒๕๓๑  เป็น เจ้าอาวาสวัดบางนานอก
พ.ศ. ๒๕๓๔  เป็น เจ้าคณะเเขวงบางนา - บางจาก
พ.ศ. ๒๕๓๕  เป็น พระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๕๔๖  เป็น เจ้าคณะเขตพระโขนง - บางนา

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็น พระครูปลัดกิตติมงคลวัฒน์ ฐานานุกรมใน พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช ป.ธ.๙) วัดราชโอรสารามฯ
พ.ศ. ๒๕๓๖ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะแขวง ชั้นเอก ที่ พระครูศรีกิตติวงศ์
พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะเขต ชั้นโท ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะเขต ชั้นพิเศษ ในราชทินนามเดิม
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระโสภณธรรมวาที [1]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชรัตนโสภณ วิมลธรรมานุสิฐ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]
๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพวชิรโกศล โสภณวรกิจจาทร ตรีปิฎกคุณาภรณ์ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [3]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๕, ตอนที่ ๓ ข, ๑๔ มกราคม ๒๕๕๑, หน้า ๖
2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๓๑, ตอนที่ ๒๕ ข, ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗, หน้า ๔
3. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ [จำนวน ๙๑ รูป ๑. พระเทพวิมลโมลี ฯลฯ], เล่ม ๑๔๐, ตอนที่ ๒๗ ข, ๒๙ มิ.ย. ๒๕๖๖, หน้า ๗
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคตะวันออก
วัดบางนานอก


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook