พระสังฆาธิการ ���������������������������๒ | พระสังฆาธิการ

���������������������������๒


พระมหาอนันต์ อนนฺโท ป.ธ.๖
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดทองธรรมชาติวรวิหาร
รายละเอียด


พระมหามนู เมธิโก ป.ธ.๖
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนวลจันทร์
รายละเอียด


พระมหาจรัญ สุจารโณ ป.ธ.๖
เลขานุการเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระมหาสุทธิพงษ์ คมฺภีรปญฺโญ ป.ธ.๖
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบางบำหรุ
รายละเอียด


พระมหาสุทธิชัย มนฺตชโย ป.ธ.๖
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบุรณศิริมาตยาราม พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระมหาชาญชัย ชยปุตฺโต ป.ธ.๖
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระมหาพิธภัณฑ์ สีลภณฺโฑ ป.ธ.๖
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระมหาธรรมจริยา ธมฺมจริโย ป.ธ.๖
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระมหาพิชัย วิชยวํโส ป.ธ.๖
วัดปากน้ำ
รายละเอียด


พระมหาจามร พฺรหฺมจาโร ป.ธ.๖
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระมหามานิต ญาณกาโร ป.ธ.๖
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระมหาเอก เมธิกญาโณ ป.ธ.๖
เลขานุการเจ้าคณะเขตสาทร
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระมหาระพิน รตนญาโณ ป.ธ.๖
เจ้าอาวาสวัดมงคลวราราม
รายละเอียด


พระมหาณัฐภัทร์ กิตฺติเมธี ป.ธ.๖
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชผาติการามวรวิหาร
รายละเอียด


พระมหาสมพร วรวณฺโณ ป.ธ.๖
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราษฎร์บำรุง
รายละเอียด


พระมหาเทอดไทย กิตฺติเมธี ป.ธ.๖
ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดลครทำ
รายละเอียด


พระมหาศิริวัฒน์ ภูริปญฺโญ ป.ธ.๖
เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระมหาแสน จนฺทิโม ป.ธ.๖
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุวรรณารามราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระมหาบุญนา ฐานวีโร ป.ธ.๖
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอาวุธวิกสิตาราม พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระมหาคณาวุฒิ อคฺคปญฺโญ ป.ธ.๖
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอาวุธวิกสิตาราม พระอารามหลวง
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook