พระครูวุฒิธรรมานันท์ (เฉลิม ฐิตเมธี ป.ธ.๔) | พระสังฆาธิการ

พระครูวุฒิธรรมานันท์ (เฉลิม ฐิตเมธี ป.ธ.๔)


 
เกิด ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๘
อายุ ๖๘ ปี
อุปสมบท พ.ศ. ๒๕๑๙
พรรษา ๔๖
วัด วัดอัมพวา
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๔, พธ.บ., พธ.ม.


VIEW : 622

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
เปรียญธรรม ๔ ประโยค
ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พธ.ม.)
พ.ศ. ๒๕๕๒ สำเร็จ ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (พธ.บ.) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๖๑  เป็น เจ้าคณะแขวงบางขุนศรี
 เจ้าอาวาสวัดอัมพวา
แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook