พระครูนิวิฐสาธุวัตร (ทองล่ำ ยโสธโร ป.ธ.๕) | พระสังฆาธิการ

พระครูนิวิฐสาธุวัตร (ทองล่ำ ยโสธโร ป.ธ.๕)


 
อายุ ๘๗ ปี
พรรษา ๖๖
วัด วัดเจ้าอาม
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๕, พธ.บ., พธ.ม., รป.ม.


VIEW : 604

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
เปรียญธรรม ๕ ประโยค
ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.)
ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิปัสสนาภาวนา (พธ.ม.)
ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๕๙  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะเขตบางกอกน้อย [1]
 เจ้าอาวาสวัดเจ้าอามที่มา


1. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะเขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook