พระครูวิวิธธรรมานุสิฐ (วัชชิระพร อริยวาที ป.ธ.๔) | พระสังฆาธิการ

พระครูวิวิธธรรมานุสิฐ (วัชชิระพร อริยวาที ป.ธ.๔ ,ดร.)


 
วัด วัดเวฬุวนาราม
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย


VIEW : 1,009

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 รองเจ้าคณะแขวงสีกัน - ทุ่งสองห้อง
 เจ้าอาวาสวัดเวฬุวนาราม


ผู้แนะนำข้อมูล


วัดดอนเมิอง


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook