พระครูคัมภีร์ปัญญาวิกรม (กำพร้า อกฺกทตฺโต ป.ธ.๔) | พระสังฆาธิการ

พระครูคัมภีร์ปัญญาวิกรม (กำพร้า อกฺกทตฺโต ป.ธ.๔)


 
เกิด ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๘๖
อายุ ๘๐ ปี
วัด วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๔, พธ.บ.


VIEW : 977

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
เปรียญธรรม ๔ ประโยค
ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร

ฝ่ายการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๑๔  เป็น ครูสอน รร.พุทธศาสนาวันอาทิตย์
พ.ศ. ๒๕๑๙  เป็น เจ้าหน้าประจำ ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๒๕  เป็น ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี
พ.ศ. ๒๕๔๕  เป็น ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร
แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook