พระสังฆาธิการ ���������������������������������������������������������������������������������๓ | พระสังฆาธิการ

���������������������������������������������������������������������������������๓


พระครูเกษมสังวรกิจ
(มานิตย์ ,ดร.)
รองเจ้าอาวาสวัดอุทัยธาราม
รายละเอียด


พระครูสถิตมงคลวัตร
(มงคล)
เจ้าอาวาสวัดเกาะสุวรรณาราม
รายละเอียด


พระครูพิหารธรรมาทร
(ธีรชัย)
เจ้าอาวาสวัดเจริญธรรมาราม
รายละเอียด


พระครูนิวิฐสาธุวัตร
(ทองล่ำ ยโสธโร ป.ธ.๕)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะเขตบางกอกน้อย
เจ้าอาวาสวัดเจ้าอาม
รายละเอียด


พระครูสุภัทรวิหารการ
เจ้าอาวาสวัดเจียระดับ
รายละเอียด


พระครูพิศิษฏ์จริยานุยุต
(ยิ่งศักดิ์ อภิวฑฺฒโน)
เลขานุการรองเจ้าคณะภาค ๑๑
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทพธิดารามวรวิหาร
รายละเอียด


พระครูโฆสิตบุญญากร
(ธนิต)
เจ้าอาวาสวัดเทวสุนทร
รายละเอียด


พระครูสิริธรรมากร
เจ้าอาวาสวัดเทวีวรญาติ
รายละเอียด


พระครูศาสนกิจโสภณ
(สวัสดิ์)
เจ้าอาวาสวัดเพลง
รายละเอียด


พระครูวิวิธธรรมานุสิฐ
(วัชชิระพร อริยวาที ป.ธ.๔ ,ดร.)
รองเจ้าคณะแขวงสีกัน - ทุ่งสองห้อง
เจ้าอาวาสวัดเวฬุวนาราม
รายละเอียด


พระครูสาทรปริยัติคุณ
(สนิท ฉนฺทปาโล ป.ธ.๔ ,ดร.)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเสมียนนารี พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระครูศรีสุตาภรณ์
(คำนึง ป.ธ.๖)
เจ้าอาวาสวัดเอี่ยมวรนุช
รายละเอียด


พระครูสุภกิจจานุรักษ์
(กรุ่น กตปุญฺโญ ป.ธ.๓)
เจ้าอาวาสวัดแก้วฟ้าจุฬามณี
รายละเอียด


พระครูโกมุทสิทธิการ
(พิทักษ์ เกสโร)
เจ้าอาวาสวัดโกมุทพุทธรังสี
รายละเอียด


พระครูสถิตโชติวัฒน์
(ธนวัฒน์)
เจ้าคณะแขวงสายไหม
เจ้าอาวาสวัดโคกจ้าหล่า
รายละเอียด


พระครูวิศิษฏ์พิทยาคม
(วราห์ ปุญญวโร)
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ทอง
รายละเอียด


พระครูรัตนเขมากร
(ประเมิน)
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์แก้ว
รายละเอียด


พระครูอนุรักษ์ศาสนกิจ
(มานะ)
เจ้าอาวาสวัดใหม่ช่องลม
รายละเอียด


พระครูวิมลอรรถวาที
(ยงยุทธ อุปคุตฺโต ป.ธ.๓)
เจ้าอาวาสวัดไผ่เลี้ยง
รายละเอียด


พระครูวุฒิธรรมโมภาส
(จรัส จกกฺวโร)
เจ้าอาวาสวัดวงษ์ลาภาราม
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook