พระสังฆาธิการ ���������������������������������������������������������������������������������๒ | พระสังฆาธิการ

���������������������������������������������������������������������������������๒


พระมหาธีระ ธมฺมทินฺโน ป.ธ.๕
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเสมียนนารี พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระมหาสุพิน ธมฺมวํโส ป.ธ.๕
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโสมนัสราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระมหาวัชระ ชยธมฺโม ป.ธ.๕
วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร
รายละเอียด


พระมหาธนากร เมธงฺกุโร ป.ธ.๕
วัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระมหาอภิชาติ ชยเมธี ป.ธ.๕
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดภาณุรังษี
รายละเอียด


พระครูปลัด ธงชัย ฐิตชโย
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบางโพโอมาวาส
รายละเอียด


พระครูปลัด ภัทรพล ภทฺทธมฺโม ป.ธ.๓
ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดป่ามหาวีรวงศ์
รายละเอียด


พระครูปลัด ถวิล เตชพโล
วัดประสาทบุญญาวาส
รายละเอียด


พระครูปลัด บุรมณ์ เตชธมฺโม
เจ้าอาวาสวัดธรรมมงคลเถาบุญนนทวิหาร
รายละเอียด


พระครูปลัด บัณฑิต อินฺทเมธี
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสังข์กระจายวรวิหาร
รายละเอียด


พระครูปลัด ไชยวุฒิ อาภานนฺโท
เจ้าอาวาสวัดจันทร์ประดิษฐาราม
รายละเอียด


พระครูปลัด สมพงษ์ สุภวํโส ป.ธ.๔
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศารามวรวิหาร
รายละเอียด


พระครูปลัด เดชา กวิวํโส ป.ธ.๓
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระครูปลัด เฉลิม อุทโย ป.ธ.๓
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชิโนรสารามวรวิหาร
รายละเอียด


พระครูปลัด สามารถ เขมวํโส
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดตรีทศเทพวรวิหาร
รายละเอียด


พระครูปลัด สิทธิศักดิ์ ฐิตสกฺโข
เจ้าอาวาสวัดตะกลำ
รายละเอียด


พระครูปลัด โกมินทร์ สิริวฑฺฒโน
เจ้าอาวาสวัดน้อยนพคุณ
รายละเอียด


พระครูปลัด เกษมศักดิ์ สิริธมฺโม
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรมงคลราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระครูปลัด ประดิษฐ์ อติพโล
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรมงคลราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระครูปลัด ไชยา ปญฺญาคโม ป.ธ.๔
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook