พระครูปลัด ภัทรพล ภทฺทธมฺโม ป.ธ.๓ | พระสังฆาธิการ

พระครูปลัด ภัทรพล ภทฺทธมฺโม ป.ธ.๓


 
อายุ ๒๘ ปี
พรรษา
วัด วัดสัมพันธวงศาราม วรวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๓, ศน.บ.


VIEW : 1,161

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     พระครูปลัด ภัทรพล ภทฺทธมฺโม มีนามเดิมว่า ทักษิณ ชินนาค ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น ภัทรพล (สมเด็จพระธีรญาณมุนี เปลี่ยนชื่อให้เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒)


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
เปรียญธรรม ๓ ประโยค
ปริญญาศาสนศาสตรบัณฑิต (ศน.บ.)

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๖๑  เป็น ผู้ช่วยเลขานุการวัดสัมพันธวงศ์
พ.ศ. ๒๕๖๒  เป็น เลขานุการเจ้าคณะตำบลชะอม (ธ)
พ.ศ. ๒๕๖๒  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดป่ามหาวีรวงศ์
พ.ศ. ๒๕๖๓  เป็น พระวินยาธิการคณะจังหวัดสระบุรี (ธ)
 เลขานุการฝ่ายปกครองคณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี (ธ)

ฝ่ายการศึกษา

กรรมการฝ่ายการศึกษาคณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี

สมณศักดิ์


๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็น พระครูปลัด ฐานานุกรมใน พระเทพวิสุทธิญาณ (ถวิล กนฺตสิริ ป.ธ.๕ ศน.บ.) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสราช วรวิหาร

ผู้แนะนำข้อมูล


พระครูปลัด ภัทรพล ภทฺทธมฺโม


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook