พระมหาธนากร เมธงฺกุโร ป.ธ.๕ | พระสังฆาธิการ

พระมหาธนากร เมธงฺกุโร ป.ธ.๕


 
เกิด ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๖
อายุ ๓๐ ปี
อุปสมบท ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖
พรรษา ๑๑
วัด วัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๕, พธ.บ.


VIEW : 1,547

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

สำเร็จการศึกษาชั้น มัธยมศึกษาปี่ที่ ๖ จาก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
ประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ ไตรคามประชาสรรค์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
พ.ศ. ๒๕๕๕ สอบได้ นักธรรมชั้นตรี สำนักเรียนวัดระฆังโฆสิตาราม
พ.ศ. ๒๕๕๕ สอบได้ ประโยค ๑ - ๒ สำนักเรียนวัดระฆังโฆสิตาราม
พ.ศ. ๒๕๕๖ สอบได้ นักธรรมชั้นโท สำนักเรียนวัดระฆังโฆสิตาราม
พ.ศ. ๒๕๕๖ สอบได้ เปรียญธรรม ๓ ประโยค สำนักเรียนวัดระฆังโฆสิตาราม
พ.ศ. ๒๕๕๗ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดระฆังโฆสิตาราม
พ.ศ. ๒๕๕๗ สอบได้ เปรียญธรรม ๔ ประโยค สำนักเรียนวัดระฆังโฆสิตาราม
พ.ศ. ๒๕๕๘ สอบได้ เปรียญธรรม ๕ ประโยค สำนักเรียนวัดระฆังโฆสิตาราม
พ.ศ. ๒๕๖๑ สำเร็จ ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบาลีพุทธศาสตร์ (พธ.บ.) เกียรตินิยมอันดับ ๑ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส

ตำแหน่ง

ฝ่ายการศึกษา

กรรมการตรวจธรรมสนามหลวง

งานเผยแผ่

พ.ศ. ๒๕๖๑  เป็น ฝ่ายประสานงาน เว็บไซต์ sangkhatikan.com

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็น เปรียญธรรม ๕ ประโยค


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook