พระมหาธนากร เมธงฺกุโร ป.ธ.๕ | พระสังฆาธิการ

พระมหาธนากร เมธงฺกุโร ป.ธ.๕


 
เกิด ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๖
อายุ ๒๙ ปี
อุปสมบท ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖
พรรษา
วัด วัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๕, พธ.บ.


VIEW : 1,007

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

สำเร็จการศึกษาชั้น มัธยมศึกษาปี่ที่ ๖ จาก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
สำเร็จการศึกษาชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ ไตรคามประชาสรรค์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
พ.ศ. ๒๕๕๕ สอบได้ นักธรรมชั้นตรี สำนักเรียนวัดระฆังโฆสิตาราม
พ.ศ. ๒๕๕๕ สอบได้ ประโยค ๑ - ๒ สำนักเรียนวัดระฆังโฆสิตาราม
พ.ศ. ๒๕๕๖ สอบได้ นักธรรมชั้นโท สำนักเรียนวัดระฆังโฆสิตาราม
พ.ศ. ๒๕๕๖ สอบได้ เปรียญธรรม ๓ ประโยค สำนักเรียนวัดระฆังโฆสิตาราม
พ.ศ. ๒๕๕๗ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดระฆังโฆสิตาราม
พ.ศ. ๒๕๕๗ สอบได้ เปรียญธรรม ๔ ประโยค สำนักเรียนวัดระฆังโฆสิตาราม
พ.ศ. ๒๕๕๘ สอบได้ เปรียญธรรม ๕ ประโยค สำนักเรียนวัดระฆังโฆสิตาราม
พ.ศ. ๒๕๖๑ สำเร็จ ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบาลีพุทธศาสตร์ (พธ.บ.) เกียรตินิยมอันดับ ๑ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส

ตำแหน่ง

ฝ่ายการศึกษา

กรรมการตรวจธรรมสนามหลวง

งานเผยแผ่

พ.ศ. ๒๕๖๑  เป็น ฝ่ายประสานงาน เว็บไซต์ sangkhatikan.com

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็น เปรียญธรรม ๕ ประโยค


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook