พระมหาธนากร เมธงฺกุโร ป.ธ.๕ - พระสังฆาธิการ

พระมหาธนากร เมธงฺกุโร ป.ธ.๕


 
เกิด ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๖
อายุ ๒๖ ปี
อุปสมบท ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖
พรรษา
วัด วัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๕, พธ.บ.


การศึกษา

สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จากโรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ ไตรคามประชาสรรค์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ ๖ จากโรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
พ.ศ.๒๕๕๕ สอบได้นักธรรมชั้นตรี สำนักเรียนวัดระฆังโฆสิตาราม
พ.ศ.๒๕๕๕ สอบได้ประโยค ๑-๒ สำนักเรียนวัดระฆังโฆสิตาราม
พ.ศ.๒๕๕๖ สอบได้นักธรรมชั้นโท สำนักเรียนวัดระฆังโฆสิตาราม
พ.ศ.๒๕๕๖ สอบได้เปรียญธรรม ๓ ประโยค สำนักเรียนวัดระฆังโฆสิตาราม
พ.ศ.๒๕๕๗ สอบได้นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดระฆังโฆสิตาราม
พ.ศ.๒๕๕๗ สอบได้เปรียญธรรม ๔ ประโยค สำนักเรียนวัดระฆังโฆสิตาราม
พ.ศ.๒๕๕๘ สอบได้เปรียญธรรม ๕ ประโยค สำนักเรียนวัดระฆังโฆสิตาราม
พ.ศ.๒๕๖๑ สำเร็จพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบาลีพุทธศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ ๑) จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส

ตำแหน่ง

ฝ่ายการศึกษา

กรรมการตรวจธรรมสนามหลวง

งานเผยแผ่

พ.ศ. ๒๕๖๑  เป็น ฝ่ายประสานงาน เว็บไซต์ sangkhatikan.com

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็น เปรียญธรรม ๕ ประโยค

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook