พระครูปลัด ไชยวุฒิ อาภานนฺโท | พระสังฆาธิการ

พระครูปลัด ไชยวุฒิ อาภานนฺโท


 
เกิด ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๐
อายุ ๕๕ ปี
อุปสมบท ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๔
พรรษา ๓๒
วัด วัดจันทร์ประดิษฐาราม
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.บส., พธ.บ., พธ.ม.


VIEW : 637

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     พระครูปลัด ไชยวุฒิ อาภานนฺโท มีนามเดิมว่า ไชยวุฒิ กระถินทอง เกิดเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๙ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๑๐ ตรงกับวันแรม ๓ ค่ำ เดือน ๘ ปีมะแม บิดาชื่อ นายดอกไม้ กระถินทอง มารดาชื่อ นางไม้ กระถินทอง ณ บ้านเลขที่ ๗๑/๘ หมู่ที่ ๑ แขวงบางแคเหนือ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร มีพี่น้องร่วมมารดาทั้งหมด ๑๑ คน คือ

     ๑. นางจรินทร์ กระถินทอง
     ๒. นางมาลัย กระถินทอง
     ๓. นางบุญเรือน กระถินทอง
     ๔. นายสุรชัย กระถินทอง
     ๕. นายลือชา กระถินทอง
     ๖. นายชาญณรงค์ กระถินทอง
     ๗. นายสุรพล กระถินทอง
     ๘. พระครูปลัดไชยวุฒิ อาภานนฺโท (กระถินทอง)
     ๙. นายไชยวัฒน์ กระถินทอง
     ๑๐. นายทศพร กระถินทอง
     ๑๑. นางสาวบุปผา กระถินทอง


บรรพชาอุปสมบท

     เมื่ออายุครบ ๒๔ ปี ได้บรรพชาอุปสมบท เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๔ (ตรงกับวันแรม ๔ ค่ำเดือนแปด (๘) ปีมะแม) ณ วัดจันทร์ประดิษฐาราม แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร โดยมี พระครูประโชติวรคุณ วัดจันทร์ประดิษฐาราม แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร เป็นพระอุปัชฌาย์ พระบุญวงศ์ ธมฺมธีโร วัดจันทร์ประดิษฐาราม แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระครูใบฎีกาเที้ยน ปิยธมฺโม วัดจันทร์ประดิษฐาราม แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร เป็นพระอนุสาวนาจารย์


การศึกษา

พ.ศ. ๒๕๒๓ สำเร็จการศึกษาชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนบางแคเนื่องสังวาลอนุสรณ์ แขวงบางแคเหนือ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๒๖ สำเร็จการศึกษาชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๓ จาก โรงเรียนปัญญาวรคุณ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๓๐ สำเร็จ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ป.ว.ช. จาก โรงเรียนเทคโนโลยี่หมู่บ้านครู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๓๔ สอบได้ นักธรรมชั้นตรี วัดจันทร์ประดิษฐาราม สำนักเรียน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๔๒ สอบได้ นักธรรมชั้นโท วัดยาง สำนักเรียน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๔๓ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก วัดยาง สำนักเรียน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๔๙ สำเร็จ หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.)
พ.ศ. ๒๕๕๒ สำเร็จ ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (พธ.บ.) รุ่นที่ ๕๕ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๕๔ สำเร็จ ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (พธ.ม.) รุ่นที่ ๔ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๔๓  เป็น เจ้าอาวาสวัดยาง แขวงปากคลอง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๔๕  เป็น พระกรรมวาจาจารย์
พ.ศ. ๒๕๔๗  เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดจันทร์ประดิษฐาราม
พ.ศ. ๒๕๔๘  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดจันทร์ประดิษฐาราม
พ.ศ. ๒๕๔๙  เป็น เจ้าอาวาสวัดจันทร์ประดิษฐาราม

ฝ่ายการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๔๒  เป็น ครูสอนจริยธรรมนักเรียนประถมปีที่ ๓ โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม และนักเรียนมัธยมปีที่ ๓ โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๔๖  เป็น ครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม วัดจันทร์ประดิษฐาราม

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็น พระปลัด ฐานานุกรมใน พระศรีปริยัติเวที วัดนิมมานรดี เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็น พระครูปลัด ฐานานุกรมใน พระราชสุตาลังการ วัดนิมมานรดี เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

ที่มา


sites.google.com


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook