พระมหานเรศ ชินวโร ป.ธ.๕ | พระสังฆาธิการ

พระมหานเรศ ชินวโร ป.ธ.๕


 
อายุ ๓๖ ปี
อุปสมบท ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔
พรรษา ๑๒
วัด วัดน้อยนางหงษ์
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๕, กศ.บ., พธ.ม.


VIEW : 591

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔ ณ อุโบสถ วัดลาย สุโขทัย โดยมี พระครูธำรงบุญเขต เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูสุมนธรรมานุกูล เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระใบฎีกาบรรจบ ถิรจิตฺโต เป็นพระอนุสาวนาจารย์


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
ปริญญาการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (กศ.บ.) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวิตและความตาย (พธ.ม.) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๕๙ สอบได้ ประโยค ๑ - ๒
พ.ศ. ๒๕๖๐ สอบได้ เปรียญธรรม ๓ ประโยค
พ.ศ. ๒๕๖๑ สอบได้ เปรียญธรรม ๔ ประโยค
พ.ศ. ๒๕๖๒ สอบได้ เปรียญธรรม ๕ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๖๑  เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดน้อยนางหงษ์ที่มา


วัดสามพระยา วรวิหาร

ผู้แนะนำข้อมูล


พระมหานเรศ ชินวโร : รูป - ข้อมูล


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook