พระสังฆาธิการ ภาค๗ | พระสังฆาธิการ

ภาค๗


พระธรรมเสนาบดี
(ธงชัย สุวณฺณสิริ ป.ธ.๗)
รองเจ้าคณะภาค ๗
เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระเทพโกศล
(สังวาลย์ พฺรหฺมวณฺโณ ป.ธ.๖)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๗
เจ้าอาวาสวัดศรีโสดา พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระเทพปริยัติ
(สะอาด ขนฺติโก ป.ธ.๗)
เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่
เจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระเทพมังคลาจารย์
(สมาน กิตฺติโสภโณ)
รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่
เจ้าอาวาสวัดท่าตอน พระอารามหลวง
ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดโป่งน้ำร้อน
รายละเอียด


พระเทพรัตนนายก
(จำรัส ทตฺตสิริ ป.ธ.๗)
เจ้าคณะจังหวัดลำพูน
เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระเทพมงคลโมลี
(บุญส่ง สุขปฺปตฺโต ป.ธ.๓)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๔ - ๕ - ๖ - ๗ (ธ)
เจ้าอาวาสวัดล้านนาญาณสังวราราม
รายละเอียด


พระเทพสิงหวราจารย์
(โสภณ โสภโณ)
รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่
เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระราชกิตติสุนทร
(บุญเลิศ ธมฺมกาโม ป.ธ.๗)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๗
เจ้าอาวาสวัดเจดีย์งาม
รายละเอียด


พระราชรัชมุนี
(นิมิต สิขรสุวณฺโณ ป.ธ.๙)
เจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่
เจ้าอาวาสวัดสวนดอก พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระราชวิสุทธิญาณ
(ฤทธิรงค์ ญาณวโร)
เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ - ลำพูน - แม่ฮ่องสอน (ธ)
เจ้าอาวาสวัดป่าดาราภิรมย์ พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระราชโพธิวรคุณ
(พายัพ ฐิตปุญฺโญ ป.ธ.๖ ,ดร.)
เจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ด
เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระราชปัญญาเวที
(บุญเลิศ ธีรานนฺโท ป.ธ.๗)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลบ้านหลวง
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดท่าตอน พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระราชวชิรคุณ วิ.
(ทองแดง วรปญฺโญ)
เจ้าคณะตำบลแม่แตง
เจ้าอาวาสวัดดอยพระเจ้าตนหลวง
รายละเอียด


พระราชปัญญาวชิโรดม
(สุพล ขนฺติพโล)
เจ้าอาวาสวัดเทพเจติยาจารย์
รายละเอียด


พระราชวชิรกิจโกศล วิ.
(เกรียงไกร โกสโล)
เจ้าอาวาสวัดป่านาบุญ
รายละเอียด


พระศรีธรรมโสภณ
(บุญโชติ ปุญฺญโชติ ป.ธ.๙)
รองเจ้าคณะจังหวัดลำพูน
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระสุวรรณเมธี
(แสวง ปญฺญาปชฺโชโต ป.ธ.๗)
เจ้าคณะอำเภอจอมทอง
เจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร
รายละเอียด


พระอมรเวที
(อ๊อด ชยาภินนฺโท ป.ธ.๘)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร
รายละเอียด


พระวิมลมุนี
(นนทพันธ์ ปภสฺสโร ป.ธ.๕)
เจ้าคณะอำเภอกัลยาณิวัฒนา
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศรีโสดา พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระกิตติวิมล
(อัมพร กตปุญฺโญ ป.ธ.๓)
เจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่ - หางดง (ธ)
เจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook