พระเทพรัตนนายก (จำรัส ทตฺตสิริ ป.ธ.๗) | พระสังฆาธิการ

พระเทพรัตนนายก (จำรัส ทตฺตสิริ ป.ธ.๗)


 
เกิด ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๙
อายุ ๖๗ ปี
อุปสมบท ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๐
พรรษา ๔๗
วัด วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร
ท้องที่ ลำพูน
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๗, พธ.ด.(กิตติ์)


VIEW : 9,436

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     พระเทพรัตนนายก มีนามเดิมว่า จำรัส จันตาธรรม เกิดเมื่อวันเสาร์ที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๙ ที่บ้านเลขที่ ๓๗ บ้านริมเหมืองเหนือ ตำบลหนองช้างคืน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน บิดา-มารดา ชื่อ นายสมและนางเกี๋ยงคำ จันตาธรรม


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชา เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๐ ณ วัดบ้านหลุก ตำบลเหมืองง่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยมี เจ้าอธิการคำอ้าย อณิชโย วัดศรีสองเมือง ตำบลเหมืองง่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เป็นพระอุปัชฌาย์

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๐ ณ พัทธสีมาวัดบ้านหลุก ตำบลเหมืองง่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยมี พระราชสุตาจารย์ อดีตเจ้าคณะจังหวัดลำพูน วัดจามเทวี เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูถาวรศีลคุณ (ครูบาอินตา) วัดวังทอง ตำบลเหมืองง่า เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระเทพฌาณเวที ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๗ รองเจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร เป็นพระอนุสาวนาจารย์


การศึกษา

พ.ศ. ๒๕๑๑ สอบได้ นักธรรมชั้นตรี
พ.ศ. ๒๕๑๒ สอบได้ นักธรรมชั้นโท
พ.ศ. ๒๕๑๘ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก
พ.ศ. ๒๕๑๘ สอบได้ ประโยค ๑ - ๒
พ.ศ. ๒๕๒๐ สอบได้ เปรียญธรรม ๓ ประโยค
พ.ศ. ๒๕๒๑ สอบได้ เปรียญธรรม ๔ ประโยค
พ.ศ. ๒๕๒๗ สอบได้ เปรียญธรรม ๕ ประโยค
พ.ศ. ๒๕๒๙ สอบได้ เปรียญธรรม ๖ ประโยค
พ.ศ. ๒๕๓๔ สอบได้ เปรียญธรรม ๗ ประโยค


เกียรติคุณ


ได้รับถวายปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๔๑  เป็น ประธานกรรมการมูลนิธิกาญจนาภิเษก
พ.ศ. ๒๕๔๑ - ๒๕๕๑  เป็น กรรมการมูลนิธิรักษ์เด็ก จังหวัดลำพูน
พ.ศ. ๒๕๔๙  เป็น กรรมการมูลนิธิครูบาศรีวิชัยลำพูน
พ.ศ. ๒๕๕๒  เป็น กรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินงานการสร้างสรรค์ผลงานศิลปวัฒนธรรม จังหวัดลำพูน
พ.ศ. ๒๕๕๖  เป็น เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร
พ.ศ. ๒๕๕๖  เป็น เจ้าคณะจังหวัดลำพูน

ฝ่ายการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๓๕  เป็น ครูสอนวิชาพระพุทธศาสนา โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ลำพูน

งานเผยแผ่

พ.ศ. ๒๕๒๔  เป็น พระธรรมทูต จังหวัดลำพูน
พ.ศ. ๒๕๕๐  เป็น กรรมการโครงการอบรมบาลีก่อนสอบคณะสงฆ์ภาค ๗ เชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน
พ.ศ. ๒๕๕๙  เป็น เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดลำพูน แห่งที่ ๙ [1]

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๓๓ เป็น พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นเอก ที่ พระครูปริยัติธำรง
พ.ศ. ๒๕๓๔ เป็น เปรียญธรรม ๗ ประโยค
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระปิฎกคุณาภรณ์ [2]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชปัญญาโมลี ตรีปิฎกวราลงกรณ์ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [3]
๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพรัตนนายก หริภุญชัยดิลกบริหาร ตรีปิฎกวราลงกรณ์ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [4]

ที่มา


1. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง ขออนุมัติจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดลำพูน แห่งที่ ๙
2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๓, ตอนที่ ๒๓ ข, ๕ ธันวาคม ๒๕๓๙, หน้า ๒๒
3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๖, ตอนที่ ๖ ข, ๒๒ เมษายน ๒๕๕๒, หน้า ๔
4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๓๓, ตอนที่ ๒๒ ข, ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙, หน้า ๒
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคเหนือ
ทำเนียบพระราชาคณะ ฉบับสมบูรณ์ พุทธศักราช ๒๕๕๙. ปทุมธานี : บริษัท สำนักพิมพ์ สื่อตะวัน จำกัด. หน้า ๘๒

ผู้แนะนำข้อมูล


นพพล ใจจันทร์


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook