พระเทพมังคลาจารย์ (สมาน กิตฺติโสภโณ) | พระสังฆาธิการ

พระเทพมังคลาจารย์ (สมาน กิตฺติโสภโณ)


 
เกิด ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๓
อายุ ๗๓ ปี
อุปสมบท ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๓
พรรษา ๕๔
วัด วัดท่าตอน
ท้องที่ เชียงใหม่
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, พธ.ม.(กิตติ์), ศศ.ด.(กิตติ์)


VIEW : 10,371

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     พระเทพมังคลาจารย์ มีนามเดิมว่า สมาน จันทร์หอม เกิดวันที่ ๑๐ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๔๙๓ บิดา นายผาย มารดา นางทุมมา บ้านเลขที่ ๓๖ หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่


บรรพชาและอุปสมบท 

     บรรพชา เมื่อ วันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๖ วัดท่าตอน ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ พระอุปัชฌาย์ พระอธิการสิงห์แก้ว สิริธมฺโม วัดแม่อาย ตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
     อุปสมบท เมื่อ วันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๓ วัดบางน้ำชน เขตธนบุรี กรุงเทพฯ พระอุปัชฌาย์ พระครูนันทสารคุณ วัดดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพฯ พระกรรมวาจาจารย์ พระครูญาณสารคุณ วัดราชวรินทร์ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ พระอนุสาวนาจารย์ พระมหาจำนงค์ อภิชาโต วัดบางน้ำชน เขตธนบุรี กรุงเทพฯ


การศึกษา

พ.ศ. ๒๕๐๖ สำเร็จการศึกษาชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนบ้านท่าตอน ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
พ.ศ. ๒๕๑๓ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดสว่างอารมณ์อำเภอป่าโมกข์ จังหวัดอ่างทอง
พ.ศ. ๒๕๑๕ สอบได้ จูฬอภิธรรมมิกเอก สำนักเรียน วัดระฆังโฆสิตาราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ
พ.ศ. ๒๕๑๖ สำเร็จ มัธยมศึกษาปีที่ ๓ จาก โรงเรียนวัดจันทร์ใน เขตยานาวา


เกียรติคุณ


พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้รับถวายปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้รับถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๑๘  เป็น เจ้าอาวาสวัดท่าตอน
พ.ศ. ๒๕๒๓  เป็น เจ้าคณะตำบลท่าตอน
พ.ศ. ๒๕๓๒  เป็น เจ้าคณะอำเภอแม่อาย
พ.ศ. ๒๕๓๓  เป็น พระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๕๓๕  เป็น ผู้รักษาการเจ้าอาวาสวัดท่าตอน  พระอารามหลวง
พ.ศ. ๒๕๓๖  เป็น เจ้าอาวาสวัดท่าตอน พระอารามหลวง
พ.ศ. ๒๕๕๒  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดสวนดอก พระอารามหลวง
พ.ศ. ๒๕๕๒  เป็น รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่
 ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดโป่งน้ำร้อน

ฝ่ายการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๑๗  เป็น เจ้าสำนักศาสนศึกษาวัดท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
พ.ศ. ๒๕๑๗ - ๒๕๒๘  เป็น ครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม วัดท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
พ.ศ. ๒๕๑๙  เป็น กรรมการคุมห้องสอบธรรมสนามหลวง ของ อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
พ.ศ. ๒๕๓๑  เป็น กรรมการตรวจข้อสอบธรรมสนามหลวง ภาค ๗
พ.ศ. ๒๕๓๑  เป็น พระวิทยากรอบรมศีลธรรม จริยธรรม อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
พ.ศ. ๒๕๓๗  เป็น ประธานจัดกิจกรรมบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรม ของ อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
พ.ศ. ๒๕๔๐  เป็น ประธานจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ณ วัดท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
พ.ศ. ๒๕๔๔  เป็น ประธานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของ โรงเรียนบ้านท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
พ.ศ. ๒๕๔๕  เป็น ประธานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๐ อำเภอแม่อาย
พ.ศ. ๒๕๔๖  เป็น ประธานจัดอบรมพระนักเทศน์ ภาคเหนือ ณ วัดท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
พ.ศ. ๒๕๕๒  เป็น ผู้อุปถัมภ์วิทยาลัยการอาชีพฝาง สาขาวัดท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๒๐ เป็น พระใบฎีกา ฐานานุกรมของพระครูวุฒิญาณพิศิษฏ์ เจ้าคณะอำเภอแม่อาย วัดปัณณาราม อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
พ.ศ. ๒๕๒๗ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบล ชั้นตรี ที่ พระครูวิมลกิตติสาร
พ.ศ. ๒๕๓๒ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอ ชั้นโท ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๕๓๖ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นตรี ในราชทินนามเดิม
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระปริยัติวิธานโกศล [1]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชปริยัติเมธี ศรีโกศลวิมลกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพมังคลาจารย์ ไพศาลวิหารกิจ นิวิฐธรรมสุนทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [3]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๓, ตอนที่ ๒๓ ข, ๕ ธันวาคม ๒๕๓๙, หน้า ๒๑
2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๑, ตอนที่ ๒๕ ข, ๒๔ ธันวาคม ๒๕๔๗, หน้า ๙
3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๓๐, ตอนที่ ๙ ข, ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖, หน้า ๒
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคเหนือ
พระเทพมังคลาจารย์ - วัดท่าตอน พระอารามหลวง


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook