พระเทพปริยัติ (สะอาด ขนฺติโก ป.ธ.๗) | พระสังฆาธิการ

พระเทพปริยัติ (สะอาด ขนฺติโก ป.ธ.๗)


 
เกิด ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๔๘๕
อายุ ๘๑ ปี
อุปสมบท ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๕
พรรษา ๖๑
วัด วัดเจ็ดยอด
ท้องที่ เชียงใหม่
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๗, พธ.ด.(กิตติ์)


VIEW : 11,507

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     พระเทพปริยัติ มีนามเดิมว่า สอาด ธนะสาร เกิดวัน ๒ ฯ ๙ ค่ำ ปี มะเมีย วันที่ ๒๘ กันยายนพ.ศ. ๒๔๘๕ บิดาชื่อ นายอ้าย มารดาชื่อ นางนวล ภูมิลำเนาเดิม บ้านเลขที่ ๕๖ หมู่ที่ ๑ ตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 


บรรพชาและอุปสมบท

     บรรพชา เมื่อ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๙๙ ณ วัดทุ่งแดง ตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีพระอุปัชฌาย์คือ พระครูโสภณสารคุณ วัดประตูโขง ตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
     อุปสมบท เมื่อ วันนที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๕ ณ วัดพันตอง ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีพระอุปัชฌาย์คือ พระอุดมวุฒิคุณ วัดสำเภา ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่


การศึกษา

พ.ศ. ๒๔๙๘ สำเร็จการศึกษาชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนบ้านทุ่งแดง ตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
พ.ศ. ๒๕๐๕ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดพันตอง ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
พ.ศ. ๒๕๒๑ สำเร็จการศึกษา โรงเรียนพระสังฆาธิการ ระดับปกครองจังหวัด และอำเภอ จาก โรงเรียนพระสังฆาธิการส่วนกลางกรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๒๘ สอบได้ เปรียญธรรม ๗ ประโยค สำนักเรียนวัดพันตอง ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่


เกียรติคุณ


ได้รับถวายปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๑๓  เป็น รองเจ้าคณะอำเภอพร้าว
พ.ศ. ๒๕๓๐  เป็น พระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๕๓๔  เป็น เจ้าคณะอำเภอพร้าว
พ.ศ. ๒๕๓๕  เป็น เจ้าอาวาสวัดกลางเวียง
พ.ศ. ๒๕๔๒  เป็น รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่
พ.ศ. ๒๕๔๕ - ๒๕๔๖  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดพันตอง
พ.ศ. ๒๕๔๘  เป็น เจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอด
พ.ศ. ๒๕๔๙  เป็น ผู้รักษาการเจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง
พ.ศ. ๒๕๕๐  เป็น เจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง
พ.ศ. ๒๕๕๘  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ [1]
พ.ศ. ๒๕๕๘  เป็น เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ [2]

ฝ่ายการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๐๘  เป็น ครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม – บาลี สำนักศาสนศึกษาวัดพันตอง
พ.ศ. ๒๕๑๕  เป็น ครูใหญ่สำนักศาสนศึกษาวัดพันตอง
พ.ศ. ๒๕๒๑  เป็น กรรมการตรวจข้อสอบธรรมสนามหลวง
พ.ศ. ๒๕๒๘  เป็น กรรมการตรวจข้อสอบบาลีสนามหลวง
พ.ศ. ๒๕๓๕  เป็น ประธานศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดกลางเวียง ตำบลเวียง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
พ.ศ. ๒๕๓๗  เป็น พระปริยัตินิเทศก์จังหวัดเชียงใหม่
พ.ศ. ๒๕๓๙  เป็น กรรมการศาสนาและวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่
พ.ศ. ๒๕๔๓  เป็น ประธานศูนย์ครูพระปริยัตินิเทศก์ จังหวัดเชียงใหม่
พ.ศ. ๒๕๔๓  เป็น ผู้จัดการโรงเรียนเชตุพนศึกษา ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
พ.ศ. ๒๕๔๕  เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ วัดสวนดอก
พ.ศ. ๒๕๔๗  เป็น เปิดสอนบาลี - นักธรรมและพุทธศาสนาวันอาทิตย์ สำหรับนักเรียนวัดเจ็ดยอด อำเภอเมืองเชียงใหม่

งานเผยแผ่

พ.ศ. ๒๕๓๘  เป็น วิทยากรอบรมหน่วย อ.ป.ต. อำเภอพร้าว
พ.ศ. ๒๕๓๙  เป็น วิทยากรถวายความรู้พระธรรมจาริก วัดศรีโสดา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
พ.ศ. ๒๕๔๑  เป็น วิทยากรโครงการอบรมจริยธรรมในโรงเรียน
พ.ศ. ๒๕๔๒  เป็น วิทยากรบรรยายธรรมประจำสถานีวิทยุ วป.ถ. ๒ และสถานีวิทยุเสียงสามยอด
พ.ศ. ๒๕๔๓  เป็น วิทยากรอบรมผู้ต้องขังเรือนจำกลางเชียงใหม่
พ.ศ. ๒๕๔๔  เป็น องค์เทศน์อบรมกลุ่มหนุ่มสาว จังหวัดเชียงใหม่
พ.ศ. ๒๕๔๕  เป็น วิทยากรอบรมจริยธรรมแก่ผู้ป่วยโรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่
พ.ศ. ๒๕๔๖  เป็น วิทยากรบรรยายธรรมสถานีวิทยุทหารอากาศ เชียงใหม่ และสถานีโทรทัศน์ ช่อง ๘ ลำปาง
พ.ศ. ๒๕๔๗  เป็น วิทยากรโครงการต่างๆ ของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๑๖ เป็น พระครูสัญญาบัตร รองเจ้าคณะอำเภอ ชั้นเอก ที่ พระครูประสิทธิ์พุทธศาสน์
พ.ศ. ๒๕๒๘ เป็น เปรียญธรรม ๗ ประโยค
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระวิมลญาณมุนี [3]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชเขมากร ตรีปิฎกวราลงกรณ์ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [4]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพปริยัติ พิพัฒน์ศาสนกิจดิลก ตรีปิฎกวราลงกรณ์ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [5]

ที่มา


1. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง รายงานการแต่งตั้ง พระเทพปริยัติ ให้เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่
2. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอแต่งตั้ง พระเทพปริยัติ ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่
3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๐๙, ตอนที่ ๑๕๕ ง, ๕ ธันวาคม ๒๕๓๕, หน้า ๑๔
4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๙, ตอนที่ ๒๓ ข, ๑๑ ธันวาคม ๒๕๔๕, หน้า ๙
5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๙, ตอนที่ ๖ ข, ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕, หน้า ๒
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคเหนือ
ประวัติพระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอด (พระอารามหลวง)


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook