พระสุวรรณเมธี (แสวง ปญฺญาปชฺโชโต ป.ธ.๗) | พระสังฆาธิการ

พระสุวรรณเมธี (แสวง ปญฺญาปชฺโชโต ป.ธ.๗)


 
เกิด ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๙๗
อายุ ๗๐ ปี
พรรษา ๔๙
วัด วัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร
ท้องที่ เชียงใหม่
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา ป.ธ.๗, พธ.บ., พธ.ม., พธ.ด.


VIEW : 7,331

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พธ.ด.)
พ.ศ. ๒๕๔๘ สอบได้ เปรียญธรรม ๗ ประโยค
พ.ศ. ๒๕๔๘ สำเร็จ ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.)
พ.ศ. ๒๕๕๖ สำเร็จ ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พธ.ม.)

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๖๓  เป็น เจ้าคณะอำเภอจอมทอง
พ.ศ. ๒๕๖๓  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร
พ.ศ. ๒๕๖๕  เป็น เจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร [1]

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็น พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นเอก ที่ พระครูอาทรสุวรรณโมลี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระสุวรรณเมธี [2]

ที่มา


1. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง พระราชดำริโปรดแต่งตั้งเจ้าอาวาสพระอารามหลวง
2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๓, ตอนที่ ๒๕ ข, ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๙, หน้า ๒๙
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคเหนือ
ทำเนียบพระราชาคณะ ฉบับสมบูรณ์ พุทธศักราช ๒๕๕๙. ปทุมธานี : บริษัท สำนักพิมพ์ สื่อตะวัน จำกัด. หน้า ๑๘๙

ผู้แนะนำข้อมูล


นพพล ใจจันทร์


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook