พระธรรมวชิรโกศล (สังวาลย์ พฺรหฺมวณฺโณ ป.ธ.๖) | พระสังฆาธิการ

พระธรรมวชิรโกศล (สังวาลย์ พฺรหฺมวณฺโณ ป.ธ.๖)


 
เกิด ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๗๘
อายุ ๘๘ ปี
อุปสมบท ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๘
พรรษา ๖๙
วัด วัดศรีโสดา
ท้องที่ เชียงใหม่
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๖, ศน.ด.(กิตติ์), ศศ.ด.(กิตติ์)


VIEW : 5,979

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     พระธรรมวชิรโกศล มีนามเดิมว่า สังวาลย์ ของฉัน เกิดปีกุน วันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๗๘ บิดา-มารดา คือ นายพรหม นางบุญ ของฉัน ภูมิลำเนาเดิมอยู่เลขที่ ๑๗ หมู่ ๑ ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 


อุบสมบท

     อุปสมบท เมื่อ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๘ ณ วัดสำเภา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ มีพระเทพสิทธาจารย์ วัดพระธาตุดอยสุเทพฯ เป็นพระอุปัชฌาย์ ได้รับฉายาว่า พฺรหมวณฺโณ


การศึกษา

จบ ปริญญาตรี จาก มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๔๙๗ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก
พ.ศ. ๒๕๐๙ สอบได้ เปรียญธรรม ๖ ประโยค
พ.ศ. ๒๕๒๑ จบ ปริญญาโท สาขาประวัติศาสตร์ และโบราณคดี M.A. มหาวิทยาลัยมคธ ประเทศอินเดีย


เกียรติคุณ


พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้รับถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
พ.ศ. ๒๕๔๙ ได้รับถวายปริญญาศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๓๐  เป็น เจ้าอาวาสวัดศรีโสดา
พ.ศ. ๒๕๔๒  เป็น รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่
พ.ศ. ๒๕๔๖ - ๒๕๕๒  เป็น รองเจ้าคณะภาค ๗ [1]
พ.ศ. ๒๕๕๑  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดศรีโสดา พระอารามหลวง
พ.ศ. ๒๕๕๒  เป็น เจ้าอาวาสวัดศรีโสดา พระอารามหลวง
พ.ศ. ๒๕๕๒  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่
พ.ศ. ๒๕๕๒  เป็น เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่
พ.ศ. ๒๕๕๘  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๗

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๒๙ เป็น พระครูปลัดสุวัฒนพุทธิคุณ ไพบุลสังฆานุนายก ปิฎกธรรมวิจิตร ฐานานุกรมในพระพุทธิวงศมุนี (สุวรรณ สุวณฺณโชโต ป.ธ.๗) วัดเบญจมบพิตรฯ
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๐ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระสุนทรพุทธิธาดา [2]
พ.ศ. ๒๕๔๑ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชวิมลเมธี ศรีปริยัติกิจจาทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพโกศล วิมลศีลาจารนิวิฐ โสภิตธรรมธาดา มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [3]
๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมวชิรโกศล วิมลนวรัฐกิจบริหาร วิจิตรปฏิภาณธรรมสุนทร ตรีปิฎกคุณาภรณ์ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [4]

ที่มา


1. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอขอแต่งตั้งรองเจ้าคณะภาคในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ
2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๐๔, ตอนที่ ๒๕๓ ง, ๕ ธันวาคม ๒๕๓๐, หน้า ๑๓
3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๕, ตอนที่ ๓ ข, ๑๔ มกราคม ๒๕๕๑, หน้า ๑
4. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ [จำนวน ๙๑ รูป ๑. พระเทพวิมลโมลี ฯลฯ], เล่ม ๑๔๐, ตอนที่ ๒๗ ข, ๒๙ มิ.ย. ๒๕๖๖, หน้า ๔
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคเหนือ
http://region3.prd.go.th/chiangmai/detail_new.php?id=5998
พัดยศ สมณศักดิ์พระสงฆ์ไทย
มติมหาเถรสมาคม เรื่อง รายงานการแต่งตั้ง พระเทพโกศล ให้เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดศรีโสดา พระอารามหลวง จังหวัดเชียงใหม่
มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอแต่งตั้ง พระเทพโกศล ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดศรีโสดา พระอารามหลวง จังหวัดเชียงใหม่
มติมหาเถรสมาคม เรื่อง พระเทพโกศล รองเจ้าคณะภาค ๗ ขอลาออกจากตำแหน่งรองเจ้าคณะภาค ๗
มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอขอแต่งตั้ง พระเทพโกศล วัดศรีโสดา จังหวัดเชียงใหม่ ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่

ผู้แนะนำข้อมูล


นพพล ใจจันทร์ : ส่งรูป


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook