พระสังฆาธิการ ภาค๑๕ | พระสังฆาธิการ

ภาค๑๕


พระพรหมมงคลวัชราจารย์
(ไสว วฑฺฒโน)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี (ธ)
เจ้าอาวาสวัดศรีสุริยวงศารามวรวิหาร
รายละเอียด


พระธรรมปัญญาภรณ์
(ไพบูลย์ ชินวํโส ป.ธ.๗)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๕
เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุวรวิหาร
รายละเอียด


พระธรรมวราภรณ์
(เอื้อม ชุตินฺธโร ป.ธ.๖)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๔ - ๑๕ (ธ)
เจ้าอาวาสวัดสนามพราหมณ์
รายละเอียด


พระเทพสิทธิวิมล
(ละเอียด สุทนฺโต)
เจ้าคณะภาค ๑๕
เจ้าอาวาสพระอารามหลวงวัดคลองวาฬ พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระเทพสุเมธี
(ทวี อภิปสนฺโน ป.ธ.๓)
เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม (ธ)
เจ้าอาวาสวัดเกตการาม พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระราชสมุทรรังษี
(สมศักดิ์ ชานคโร)
เจ้าอาวาสวัดอัมพวันเจติยารามวรวิหาร
รายละเอียด


พระราชสิทธิญาณ
(บุญเตือน สิริธมฺโม ป.ธ.๖)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เจ้าอาวาสวัดเขาโบสถ์ พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระราชเมธาภรณ์
(ประยูร ฐิตจิตฺโต)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองราชบุรี (ธ)
เจ้าอาวาสวัดสัตตนารถปริวัตรวรวิหาร กิตติมศักดิ์
รายละเอียด


พระราชวชิรดิลก
(กิตติวัฒน์ กิตฺติวฑฺฒโน ป.ธ.๙ ,ดร.)
เจ้าคณะอำเภอเมืองสมุทรสงคราม
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเพชรสมุทรวรวิหาร
รายละเอียด


พระราชสุทธิโมลี
(สุทิน กโตภาโส ป.ธ.๕)
เจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ธ)
เจ้าอาวาสวัดธรรมิการามวรวิหาร
รายละเอียด


พระราชวัลภาจารย์ วิ.
(ดาวเรือง อาจารคุโณ)
เจ้าคณะอำเภอเมืองราชบุรี
เจ้าอาวาสวัดหนองหอย พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระราชรัตนวิสุทธิ์
(ชำนาญ เขมนนฺโท ป.ธ.๗)
เจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เจ้าอาวาสวัดกุยบุรี
รายละเอียด


พระราชเมธากรกวี
(วินัย ถิรวินโย ป.ธ.๙)
เจ้าคณะภาค ๑๒-๑๓ (ธ)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสนามพราหมณ์
รายละเอียด


พระภาวนาวิสุทธิโสภณ วิ.
(สุรศักดิ์ อติสกฺโข ป.ธ.๕)
เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม
เจ้าอาวาสวัดประดู่ พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระเมธีคุณาภรณ์
(อุดม สิริวณฺโณ ป.ธ.๗)
เจ้าคณะอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
เจ้าอาวาสวัดเกาะหลัก พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระวิบูลศีลาจาร
(พงษ์เจริญ อาทโร ป.ธ.๓)
เจ้าคณะอำเภอจังหวัดสมุทรสงคราม (ธ)
เจ้าอาวาสวัดอมรเทพ
รายละเอียด


พระศรีปริยัติเมธี
(สงวน ปญฺญาสิริ ป.ธ.๙)
รองเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดคลองวาฬ พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระอุดมคัมภีรญาณ
(มานพ จาครโต ป.ธ.๗)
เจ้าคณะตำบลบางแพ (ธ)
เจ้าอาวาสวัดอริยวงศาราม
รายละเอียด


พระสมุทรธรรมคณี
(จำลอง อาสโภ ป.ธ.๕)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม
เจ้าอาวาสวัดกลางเหนือ
รายละเอียด


พระวชิรธรรมคณี
(ผ่อง สุวีโร ป.ธ.๕)
เจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี
เจ้าอาวาสวัดหนองจอก
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook