พระเทพสุเมธี (ทวี อภิปสนฺโน ป.ธ.๓) | พระสังฆาธิการ

พระเทพสุเมธี (ทวี อภิปสนฺโน ป.ธ.๓)


 
เกิด ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙๘
อายุ ๖๘ ปี
พรรษา ๔๓
วัด วัดเกตการาม
ท้องที่ สมุทรสงคราม
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๓


VIEW : 4,426

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
เปรียญธรรม ๓ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๔๕  เป็น พระอุปัชฌาย์วิสามัญ [1]
 เจ้าอาวาสวัดเกตการาม พระอารามหลวง
 เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม (ธ)

งานเผยแผ่

พ.ศ. ๒๕๖๑  เป็น เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสมุทรสงคราม (ธรรมยุต) แห่งที่ ๑ [2]

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๓๐ เป็น เปรียญธรรม ๓ ประโยค
พ.ศ. ๒๕๓๔ เป็น พระครูสัญญาบัตร รองเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นโท ที่ พระครูโสภณวิสุทธิคุณ
พ.ศ. ๒๕๓๔ เป็น พระครูปลัด
พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นตรี ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๕๓๘ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระโสภณวิสุทธิคุณ [3]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชธรรมสุธี ศรีศาสนกิจจาทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [4]
๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพสุเมธี ศรีศาสนกิจจาทร บวรธรรมนิวิฐ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [5]

ที่มา


1. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอขอแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์วิสามัญ (ธรรมยุต)
2. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง ขออนุมัติจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสมุทรสงคราม (ธรรมยุต) แห่งที่ ๑
3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๗, ตอนที่ ๒๘ ข, ๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๓, หน้า ๓๐
4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๕, ตอนที่ ๓ ข, ๑๔ มกราคม ๒๕๕๑, หน้า ๔
5. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๓๖, ตอนที่ ๔๐ ข, ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒, หน้า ๑๐
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคกลาง
เพจ พัดยศ สมณศักดิ์พระสงฆ์ไทย


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook