พระราชเมธาภรณ์ (ประยูร ฐิตจิตฺโต) | พระสังฆาธิการ

พระราชเมธาภรณ์ (ประยูร ฐิตจิตฺโต)


 
เกิด ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๗๘
อายุ ๘๘ ปี
อุปสมบท ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๘
พรรษา ๖๘
วัด วัดสัตตนารถปริวัตร วรวิหาร
ท้องที่ ราชบุรี
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก


VIEW : 3,133

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     พระราชเมธาภรณ์ มีนามเดิมว่า ประยูร มุสิกาภูมิ เกิดเมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๗๘ ณ บ้านเลขที่ ๒๑ หมู่ที่ ๔ ตำบลคุ้งกระถิน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี โยมบิดาชื่อ สี โยมมารดาชื่อ เยื่อ


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๘ ณ วัดสัตตนารถปริวัตร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี โดยมี พระเขมานันทมุนี วัดสัตตนารถปริวัตร เป็นพระอุปัชฌาย์


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๑๒  เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัตตนารถปริวัตรวรวิหาร
พ.ศ. ๒๕๓๓  เป็น พระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๕๓๔  เป็น เจ้าคณะอำเภอเมืองราชบุรี (ธ)
พ.ศ. ๒๕๓๕  เป็น รองเจ้าอาวาสวัดสัตตนารถปริวัตรวรวิหาร
พ.ศ. ๒๕๔๕  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดสัตตนารถปริวัตรวรวิหาร [1]
พ.ศ. ๒๕๔๖  เป็น เจ้าอาวาสวัดสัตตนารถปริวัตรวรวิหาร [2]
พ.ศ. ๒๕๕๙  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองราชบุรี (ธ) [3]
พ.ศ. ๒๕๖๒  เป็น เจ้าอาวาสวัดสัตตนารถปริวัตรวรวิหาร กิตติมศักดิ์ [4]

ฝ่ายการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๓๔  เป็น ผู้อำนวยการศึกษา ปริยัติธรรม อำเภอเมืองราชบุรี

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๑๕ เป็น พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นโท ที่ พระครูสุวัฒนวิหารการ
พ.ศ. ๒๕๒๐ เป็น พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๕๒๘ เป็น พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นพิเศษ ในราชทินนามเดิม
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระเมธาวินัยรส [5]
๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชเมธาภรณ์ [6]

ที่มา


1. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดสัตตนารถปริวัตร พระอารามหลวงจังหวัดราชบุรี
2. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอขอแต่งตั้งเจ้าอาวาสวัดสัตตนารถปริวัตร พระอารามหลวง จังหวัดราชบุรี
3. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองราชบุรี (ธรรมยุต) จังหวัดราชบุรี
4. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอขอยกเจ้าอาวาสวัดสัตตนารถปริวัตร พระอารามหลวง จังหวัดราชบุรี เป็นกิตติมศักดิ์
5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๓, ตอนที่ ๒๓ ข, ๕ ธันวาคม ๒๕๓๙, หน้า ๒๑
6. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๓, ตอนที่ ๑๕ ข, ๖ กรกฎาคม ๒๕๔๙, หน้า ๘
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคกลาง
ภิเดช อัชนกุล. ทำเนียบพระราชาคณะ จังหวัดราชบุรี. กรุงเทพมหานคร : ยอดสิงห์การพิมพ์. หน้า ๑๒๖-๑๒๗
ทำเนียบพระราชาคณะ ฉบับสมบูรณ์ พุทธศักราช ๒๕๕๙. ปทุมธานี : บริษัท สำนักพิมพ์ สื่อตะวัน จำกัด. หน้า ๑๐๕


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook