พระธรรมวชิรสิทธาจารย์ (ละเอียด สุทนฺโต) | พระสังฆาธิการ

พระธรรมวชิรสิทธาจารย์ (ละเอียด สุทนฺโต)


 
เกิด ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๐
อายุ ๗๖ ปี
อุปสมบท ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๐
พรรษา ๕๖
วัด วัดคลองวาฬ
ท้องที่ ประจวบคีรีขันธ์
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, พธ.ด.(กิตติ์)


VIEW : 9,068

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     พระธรรมวชิรสิทธาจารย์ นามเดิมชื่อ ละเอียด  วงษ์เณร เกิดวันศุกร์ที่ ๑๔ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๐ ( ขึ้น ๒ ค่ำ เดือน ๑๒ ปีกุน ) บิดานายวอน วงษ์เณร มารดานางแช่ม วงษ์เณร ภูมิลำเนา บ้านทางหวาย หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๐ ณ วัดคลองวาฬ ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พระอุปัชฌาย์: พระครูศรัทธาโศภิต (หวล สุขิโต) อดีตเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และอดีตเจ้าอาวาสวัดคลองวาฬ


การศึกษา

พ.ศ. ๒๕๐๕ สำเร็จการศึกษาชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนบ้านคลองวาฬ
พ.ศ. ๒๕๑๗ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดคลองวาฬ


เกียรติคุณ


พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้รับถวายปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
----
ได้รับถวายเข็มเชิดชูเกียรติเพื่อยกย่องในฐานะเป็นบุคคลผู้บำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม คนดีศรีสังคม ฯลฯ
พ.ศ. ๒๕๓๒ ได้รับพระราชทานรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประเภทส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรม จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้รับถวายปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๑๖  เป็น รองเจ้าอาวาสวัดคลองวาฬ (ขณะนั้นวัดยังไม่เป็นพระอารามหลวง)
พ.ศ. ๒๕๑๖  เป็น พระกรรมวาจาจารย์
พ.ศ. ๒๕๒๘  เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดคลองวาฬ พระอารามหลวง
พ.ศ. ๒๕๒๙  เป็น ผู้รักษาแทนเจ้าอาวาสวัดคลองวาฬ พระอารามหลวง
พ.ศ. ๒๕๓๐  เป็น เจ้าอาวาสพระอารามหลวงวัดคลองวาฬ พระอารามหลวง
พ.ศ. ๒๕๓๐  เป็น พระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๕๔๒  เป็น รองเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
พ.ศ. ๒๕๔๓  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
พ.ศ. ๒๕๔๔  เป็น เจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
พ.ศ. ๒๕๖๔  เป็น เจ้าคณะภาค ๑๕

ฝ่ายการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๑๖  เป็น ครูสอนพระปริยัติธรรมประจำสำนักเรียนวัดคลองวาฬ
พ.ศ. ๒๕๓๐  เป็น เจ้าสำนักเรียนวัดคลองวาฬ

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๑๓ เป็น พระสมุห์ ฐานานุกรมใน พระสุเมธีวรคุณ (หวล สุขิโต)
พ.ศ. ๒๕๒๐ เป็น พระครูสังฆรักษ์ ฐานานุกรมใน พระราชธรรมาภรณ์ (หวล สุขิโต) อดีตเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อดีตเจ้าอาวาสวัดคลองวาฬ
พ.ศ. ๒๕๒๓ เป็น พระครูปลัด ฐานานุกรมใน พระราชธรรมาภรณ์ (หวล สุขิโต) อดีตเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อดีตเจ้าอาวาสวัดคลองวาฬ
พ.ศ. ๒๕๒๙ เป็น พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นโท ที่ พระครูปริยัติวรานุยุต
พ.ศ. ๒๕๓๐ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๕๓๐ ปรับพัดยศเป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นตรี ในราชทินนามเดิม
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระปริยัติวรากร [1]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชวิสุทธิคุณ สุนทรปริยัติกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพสิทธิวิมล โสภณศีลาจาร บริหารศาสนกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [3]
๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมวชิรสิทธาจารย์ ไพศาลธรรมกิจโกศล วิมลสังฆกิจบริหาร ศาสนภารธุราทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [4]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๐๙, ตอนที่ ๑๕๕ ง, ๕ ธันวาคม ๒๕๓๕, หน้า ๑๕
2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๙, ตอนที่ ๒๓ ข, ๑๑ ธันวาคม ๒๕๔๕, หน้า ๙
3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๗, ตอนที่ ๓ ข, ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓, หน้า ๒
4. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ [จำนวน ๙๑ รูป ๑. พระเทพวิมลโมลี ฯลฯ], เล่ม ๑๔๐, ตอนที่ ๒๗ ข, ๒๙ มิ.ย. ๒๕๖๖, หน้า ๔
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคกลาง
วัดคลองวาฬ พระอารามหลวง
พัดยศ สมณศักดิ์พระสงฆ์ไทย


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook