พระธรรมวราภรณ์ (เอื้อม ชุตินฺธโร ป.ธ.๖) | พระสังฆาธิการ

พระธรรมวราภรณ์ (เอื้อม ชุตินฺธโร ป.ธ.๖)


 
วัด วัดสนามพราหมณ์
ท้องที่ เพชรบุรี
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๖


VIEW : 4,569

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
เปรียญธรรม ๖ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๑๘  เป็น เจ้าอาวาสวัดสนามพราหมณ์
พ.ศ. ๒๕๒๒ - ๒๕๔๕  เป็น เจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี (ธ)
พ.ศ. ๒๕๔๕ - ๒๕๖๑  เป็น รองเจ้าคณะภาค ๑๔ - ๑๕ (ธ) [1]
พ.ศ. ๒๕๔๕ - ๒๕๕๑  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี (ธ)
พ.ศ. ๒๕๖๑  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๔ - ๑๕ (ธ) [2]

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๑๓ เป็น เปรียญธรรม ๖ ประโยค
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๒ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระสุทธิสารสุธี วชิรบุรีคณนายก ธรรมิกคณิสสร [3]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชสารสุธี เพชรบุรีวราลงกรณ์ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [4]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพเมธาภรณ์ สุนทรสีลาจาร ปริยัติญาณโสภิต ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [5]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมวราภรณ์ สุนทรสีลาจาร ภาวนากิจวิธานปรีชา ศาสนภารธุราทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [6]

ที่มา


1. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอขอแต่งตั้งรองเจ้าคณะภาค (ธรรมยุต)
2. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ในเขตปกครองคณะสงฆ์คณะธรรมยุต
3. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๙๗, ตอนที่ ๖๓ ง, ๑๘ เมษายน ๒๕๒๓, หน้า ๒
4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๒, ตอนพิเศษ ๔๗ ง, ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๘, หน้า ๕
5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๘, ตอนที่ ๒๔ ข, ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๔, หน้า ๒๖
6. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๓๑, ตอนที่ ๒๐ ข, ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗, หน้า ๑
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคกลาง
เพจ พัดยศ สมณศักดิ์พระสงฆ์ไทย


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook