พระสังฆาธิการ ภาค๑๘ ในอดีต | พระสังฆาธิการ

ภาค๑๘


พระธรรมปัญญาบดี
(เพียร อุตฺตโม ป.ธ.๗)
อดีตเจ้าคณะภาค ๑๘
อดีตเจ้าอาวาสวัดคูหาสวรรค์
รายละเอียด


พระธรรมเมธาจารย์
(ทัน ธมฺมธโร ป.ธ.๖)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดพัทลุง (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดภูผาภิมุข
รายละเอียด


พระธรรมโมลี
(เกตุ ติสฺสโร ป.ธ.๔)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดปัตตานี
อดีตเจ้าอาวาสวัดตานีนรสโมสร พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระธรรมวรมุนี
(มณฑล กิตฺติโสภโณ ป.ธ.๙)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดพัทลุง
อดีตเจ้าอาวาสวัดคูหาสวรรค์
รายละเอียด


พระธรรมสิทธิมงคล
(ฉิ้น โชติโก ป.ธ.๕)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดยะลา
อดีตเจ้าอาวาสวัดเมืองยะลา พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระธรรมวงศาจารย์
(นิมิต จิตฺตทนฺโต ป.ธ.๔)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๘
อดีตเจ้าอาวาสวัดโคกสมานคุณ พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระเทพวิสุทธิคุณ
(เลี่ยม อลีโน)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดสงขลา - ปัตตานี - สตูล
อดีตเจ้าอาวาสวัดมัชฌิมาวาส พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระเทพเมธี
(เลี่ยน)
อดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธภูมิ พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระเทพมุนี
(กลิ่น ฐิตคนฺโธ ป.ธ.๔)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดสงขลา
อดีตเจ้าอาวาสวัดโคกสมานคุณ พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระเทพญาณเมธี
(สุระ ภูริปญฺโญ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดสวนใหม่
รายละเอียด


พระเทพรัตนดิลก
(เกษม โกสโล ป.ธ.๓)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดปัตตานี - ยะลา - นราธิวาส (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดนพวงศาราม
รายละเอียด


พระเทพคุณาธาร
(อารีย์ เขมจาโร ป.ธ.๕)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๘
อดีตเจ้าอาวาสวัดดุลยาราม
รายละเอียด


พระเทพญาณโมลี
(ผัน ปสนฺโน)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๘
อดีตเจ้าอาวาสวัดทรายขาว
รายละเอียด


พระราชรัตนโมลี
(เส้ง ติสฺสโร)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดสงขลา
อดีตเจ้าอาวาสวัดแหลมทราย
รายละเอียด


พระราชพุทธิรังษี
(ดำ นนฺทิโย)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดปัตตานี
อดีตเจ้าอาวาสวัดมุจลินทวาปีวิหาร
รายละเอียด


พระราชปฏิภาณมุนี
(สรง อิทฺธิมโย ป.ธ.๗)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดพัทลุง
อดีตรองเจ้าอาวาสวัดคูหาสวรรค์
รายละเอียด


พระราชพรหมาภรณ์
(เปาะเลาะ)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส
อดีตเจ้าอาวาสวัดเขากง
รายละเอียด


พระราชปัญญารังษี
(เนื่อง ธมฺมจกฺโก)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดปัตตานี
อดีตเจ้าอาวาสวัดนาประดู่
รายละเอียด


พระราชรัชมงคลโกศล
(ขาว อุทโย ป.ธ.๖)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดสงขลา - สตูล (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดมัชฌิมาวาส พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระราชวิสุทธิกวี
(สุทัศน์ ทสฺสโน ป.ธ.๕)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดพัทลุง (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดภูผาภิมุข
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook