พระสังฆาธิการ ภาค๑๕ ในอดีต | พระสังฆาธิการ

ภาค๑๕


พระธรรมรัตนดิลก
(บุญรวม สีลภูสิโต ป.ธ.๕)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี
อดีตเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุวรวิหาร
รายละเอียด


พระเทพสังวรวิมล
(เจียง วณฺณสโร)
อดีตเจ้าอาวาสวัดเจริญสุขารามวรวิหาร
รายละเอียด


พระเทพสุวรรณมุนี
(ผัน สุวณฺโณ ป.ธ.๓)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี
อดีตเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุวรวิหาร
รายละเอียด


พระเทพสุทธิโมลี
(ปิ่น ปิณินฺทริโย ป.ธ.๕)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดธรรมิการามวรวิหาร
รายละเอียด


พระเทพวิสุทธิโมลี
(ช้อย มหาธีโร ป.ธ.๙)
อดีตรองเจ้าคณะภาค ๑๕
อดีตเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุวรวิหาร
รายละเอียด


พระเทพวงศาจารย์
(อินทร์ อินฺทโชโต)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี
อดีตเจ้าอาวาสวัดยาง
รายละเอียด


พระเทพสิทธาจารย์
(ทอง จารุวํโส ป.ธ.๖)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดมหาสมณาราม
อดีตเจ้าอาวาสวัดพรหมมัญพงศาราม
รายละเอียด


พระเทพสุเมธี
(หยวก จตฺตมโล ป.ธ.๔)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๔ - ๑๕ (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดสัตตนารถปริวัตรวรวิหาร
รายละเอียด


พระเทพเมธาภรณ์
(หวล สุปญฺโญ ป.ธ.๕)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดธรรมนิมิต
อดีตเจ้าอาวาสวัดเกตการาม
รายละเอียด


พระเทพญาณมุนี
(ประเทศ กวีธโร ป.ธ.๖)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี
อดีตเจ้าอาวาสวัดช่องลม พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระเทพสมุทรโมลี
(ประยงค์ ปิยธมฺโม ป.ธ.๕)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๕
อดีตเจ้าอาวาสวัดเพชรสมุทรวรวิหาร
รายละเอียด


พระเทพญาณมงคล วิ.
(เสริมชัย ชยมงฺคโล ป.ธ.๖)
อดีตเจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
รายละเอียด


พระเทพสุวรรณโมลี
(แคล้ว อุตฺตโม ป.ธ.๗)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๕
อดีตเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุวรวิหาร
รายละเอียด


พระราชธรรมเสนานี
(สุข สุภทฺโท ป.ธ.๔)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี
อดีตเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุวรวิหาร
รายละเอียด


พระราชนันทมุนี
(ชื่น เขมิโย)
อดีตเจ้าอาวาสวัดสัตตนารถปริวัตร
รายละเอียด


พระราชมงคลวุฒาจารย์
(ใจ อินฺทสุวณฺโณ)
อดีตเจ้าคณะอำเภออัมพวา
อดีตเจ้าอาวาสวัดเสด็จ
รายละเอียด


พระราชเขมาจารย์
(เปาะ อินฺทสโร)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี
อดีตเจ้าอาวาสวัดช่องลม
รายละเอียด


พระราชญาณดิลก
(ชิต กนฺตสีโล ป.ธ.๕)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดเขาเต่า
รายละเอียด


พระราชสมุทรเมธี
(เจริญ ขนฺติโก)
อดีตเจ้าอาวาสวัดอัมพวันเจติยาราม
รายละเอียด


พระราชสุทธิโมลี
(ปั่น สุภโร ป.ธ.๕)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม - สมุทรสาคร (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดธรรมนิมิต
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook