พระเทพวิสุทธิโมลี (ช้อย มหาธีโร ป.ธ.๙) | พระสังฆาธิการ

พระเทพวิสุทธิโมลี (ช้อย มหาธีโร ป.ธ.๙)


 
เกิด ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๘
อายุ ๗๐ ปี
อุปสมบท ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๘
พรรษา ๕๐
มรณภาพ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๘
วัด วัดมหาธาตุ วรวิหาร
ท้องที่ ราชบุรี
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๙


VIEW : 1,788

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระเทพวิสุทธิโมลี มีนามเดิมว่า ช้อย เจียมจำรัส เกิดเมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๘ ตรงกับวันพฤหัสบดี ขึ้น ๒ ค่ำ เดือน ๖ ปีฉลู ณ บ้านคลองเล็ก ตำบลจอมประทัด อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี โยมบิดาชื่อ นายพลอย โยมมารดาชื่อ นางจู เจียมจำรัส


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชา เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๘๑ ณ วัดปากท่อ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี โดยมี พระราชธรรมเสนานี (สุข สุภทฺโท) ขณะมีสมณศักดิ์เป็น พระครูธรรมรสรูจี เจ้าคณะอำเภอปากท่อ เป็นพระอุปัชฌาย์

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๘ ณ พัทธสีมาวัดปากท่อ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี โดยมี พระครูขันตยาภิรัต (ป๋อง) ขณะเป็น พระอธิการป๋อง วัดหนองกระทุ่ม จังหวัดราชบุรี เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูเที่ยง วัดช่องลม จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระมหาสมบูรณ์ วัดปากท่อ เป็นพระอนุสาวนาจารย์


การศึกษา

พ.ศ. ๒๔๘๔ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก
พ.ศ. ๒๔๙๒ สอบได้ เปรียญธรรม ๗ ประโยค วัดปากท่อ
พ.ศ. ๒๕๐๐ สอบได้ เปรียญธรรม ๙ ประโยค วัดมหาธาตุ

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๐๓  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี
พ.ศ. ๒๕๐๔  เป็น เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุวรวิหาร
พ.ศ. ๒๕๐๔  เป็น พระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๕๐๖  เป็น เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี
พ.ศ. ๒๕๑๖  เป็น รองเจ้าคณะภาค ๑๕

ฝ่ายการศึกษา

พ.ศ. ๒๔๙๓  เป็น ครูใหญ่โรงเรียนพระปริยัติธรรมประจำจังหวัด ณ วัดมหาธาติ จังหวัดราชบุรี
พ.ศ. ๒๔๙๖  เป็น ศึกษาจังหวัดราชบุรี

มรณกาล


     พระเทพวิสุทธิโมลี (ช้อย มหาธีโร ป.ธ.๙) มรณภาพเมื่อวันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๘ สิริรวมอายุได้ ๗๐ ปี พรรษา ๕๐

สมณศักดิ์


๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๑ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระศรีธีรพงศ์ [1]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๘ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชวิสุทธิโสภณ วิมลศีลาจารวิภูษิต ตรีปิฎกบัณฑิต ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๖ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพวิสุทธิโมลี ตรีปิฎกโกศล วิมลปริยัตยาทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [3]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักคณะรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๗๕, ตอนที่ ๑๐๙ ง, ๒๓ ธันวาคม ๒๕๑, หน้า ๓๑๓๘
2. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๘๒, ตอนที่ ๑๑๑ ง, ๒๓ ธันวาคม ๒๕๘, หน้า ๒
3. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๙๐, ตอนที่ ๑๗๗ ง, ๒๘ ธันวาคม ๒๕๑๖, หน้า ๒
ทำเนียบอดีตพระราชาคณะภาคตะวันตก
ภิเดช อัชนกุล. ทำเนียบพระราชาคณะ จังหวัดราชบุรี. กรุงเทพมหานคร : ยอดสิงห์การพิมพ์. หน้า ๓๐-๓๑
พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ทั่วสังฆมณฑล


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook