พระสงฆ์ ภาค๑๔ ในอดีต - พระสังฆาธิการ

ภาค๑๔


พระโสภณสมาจาร
(เหรียญ สุวณฺณโชติ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีอุปลาราม
รายละเอียด


พระไพโรจน์วุฒาจารย์
(รุ่ง ติสฺสโร)
อดีตเจ้าคณะอำเภอกระทุ่มแบน
อดีตเจ้าอาวาสวัดท่ากระบือ
รายละเอียด


พระสุนทรธรรมคณี
(สมบุญ ปุณฺณรํสี)
อดีตรองเจ้าคณะอำเภอบางปลาม้า
อดีตเจ้าอาวาสวัดลานคา
รายละเอียด


พระกาญจนวัตรวิบูล
(สอน อินฺทสโร)
อดีตเจ้าคณะอำเภอเมืองกาญจนบุรี
อดีตเจ้าอาวาสวัดทุ่งลาดหญ้า
รายละเอียด


พระประสาทศีลคุณ
(ทองย้อย ปาสาทิโก)
อดีตเจ้าคณะตำบลบ้านบ่อ
อดีตเจ้าอาวาสวัดใหญ่บ้านบ่อ
รายละเอียด


พระเมธีธรรมสาร
(ไสว ธมฺมสาโร)
อดีตเจ้าคณะอำเภอศรีประจันต์
อดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านกร่าง
รายละเอียด


พระพุทธวิถีนายก
(เพิ่ม ปุญฺญวสโน)
อดีตเจ้าคณะอำเภอนครชัยศรี
อดีตเจ้าอาวาสวัดกลางบางแก้ว
รายละเอียด


พระวิหารการโกวิท
(เกิด จนฺทสโร)
อดีตเจ้าคณะตำบลทัพหลวง
อดีตเจ้าอาวาสวัดทัพหลวง
รายละเอียด


พระปฐมเจติยาทร
(บุญธรรม ธมฺมาราโม)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์
รายละเอียด


พระสมุทรคุณาจารย์
(ฮะ จนฺทสโร)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร
อดีตเจ้าอาวาสวัดดอนไก่ดี
รายละเอียด


พระพิพัฒน์วิริยาภรณ์
(ผูก ฐิตสทฺโธ)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์
รายละเอียด


พระพิศาลศึกษากร
(สงัด อุคฺคเสโน)
อดีตเจ้าอาวาสวัดบางช้างเหนือ
รายละเอียด


พระอุดมประชานาถ
(เปิ่น ฐิตคุโณ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดบางพระ
รายละเอียด


พระมงคลสิทธิคุณ
(ลำใย ปิยวณฺโณ)
อดีตเจ้าคณะอำเภอศรีสวัสดิ์
อดีตเจ้าอาวาสวัดทุ่งลาดหญ้า
รายละเอียด


พระสุวรรณโมลี
(บุญชู ปุญฺญกาโม)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภออู่ทอง
อดีตเจ้าอาวาสวัดโพธาราม
รายละเอียด


พระสุวรรณวุฒาจารย์
(เทพ ถาวโร)
อดีตเจ้าคณะอำเภอเมืองสุพรรณบุรี
อดีตเจ้าอาวาสวัดกุฎีทอง
รายละเอียด


พระมงคลพิพัฒน์
(บุญธรรม คุณสมฺปนฺโน)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบ้านแพ้ว
อดีตเจ้าอาวาสวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร
รายละเอียด


พระมงคลโมลี
(โฉม สุนฺทโร)
อดีตเจ้าอาวาสวัดธรรมจริยาภิรมย์
รายละเอียด


พระปฐมคณาจารย์
(ประชุม ธมฺมรโต)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม - สุพรรณบุรี (ธ)
อดีตผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดเสนหา พระอารามหลวง
อดีตรองเจ้าอาวาสวัดชุมนุมศรัทธา
รายละเอียด


พระครูวิธานสุวรรณกิจ
(ต้อย สุทสฺสี)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลองค์พระ
อดีตเจ้าอาวาสวัดหนองอีเปาะ
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook