วัดสังเวชวิศยาราม วรวิหาร แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | พระสังฆาธิการ

วัดสังเวชวิศยาราม วรวิหาร


      วัดสังเวชวิศยาราม วรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่ที่ แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

สถานะวัด
สถานะ
ตั้งวัด เมื่อ พ.ศ. ๒๓๑๕
รับวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. ๒๓๑๕
จังหวัด : นครหลวงกรุงเทพธนบุรี เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๔ - ๒๕๑๕


ลำดับรายนามเจ้าอาวาส


  พระธรรมกิตติ (เม่น พฺรหฺมสโร)     เจ้าอาวาสวัดสังเวชวิศยารามวรวิหาร
  พระราชพันธุประพัทธ์ (ม.ร.ว.วอน)   ๒๔๐๕  -  ๒๔๔๓   เจ้าอาวาสวัดสังเวชวิศยาราม
  พระครูธรรมจริยาภิรมย์ (โป๋ ธมฺมโชติ)   ๒๔๔๔  -  ๒๔๔๘   เจ้าอาวาสวัดสังเวชวิศยาราม
-   พระปลัด วัน   ๒๔๔๔  -  ๒๔๕๑   รักษาการเจ้าอาวาสวัดสังเวชวิศยาราม
  พระวิสุทธิสังวรเถร (กล่อม)   ๒๔๕๑  -  ๒๔๕๓   เจ้าอาวาสวัดสังเวชวิศยาราม
  พระครูศีลคุณธราจารย์ (แนม ตงฺคสุวณฺโณ)   ๒๔๕๙  -  ๒๔๖๑   เจ้าอาวาสวัดสังเวชวิศยาราม
  พระญาณกิตติ (พัน โกฏฐปาโล ป.ธ.๓)   ๒๔๖๒  -  ๒๔๗๘   เจ้าอาวาสวัดสังเวชวิศยาราม
  สมเด็จพระวันรัต (ทรัพย์ โฆสโก ป.ธ.๖)   ๒๔๗๘  -  ๒๕๒๐   เจ้าอาวาสวัดสังเวชวิศยาราม
  พระราชรัตนโสภณ (จันทร์ จนฺทสิริ ป.ธ.๖)   ๒๕๒๑  -  ๒๕๓๓   เจ้าอาวาสวัดสังเวชวิศยารามวรวิหาร
  พระธรรมสิทธิเวที (ถมยา อภิจาโร)   ๒๕๓๔  -  ๒๕๖๔   เจ้าอาวาสวัดสังเวชวิศยารามวรวิหาร
-   พระเทพเวที (พล อาภากโร ป.ธ.๙ ,ดร.)   ๒๕๖๔   ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดสังเวชวิศยารามวรวิหาร
  พระเทพเวที (พล อาภากโร ป.ธ.๙ ,ดร.)   ๒๕๖๕   เจ้าอาวาสวัดสังเวชวิศยารามวรวิหาร [1]

(ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์)

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook