พระราชพันธุประพัทธ์ (ม.ร.ว.วอน) | พระสังฆาธิการ

พระราชพันธุประพัทธ์ (ม.ร.ว.วอน)


 
มรณภาพ พ.ศ. ๒๔๔๓
วัด วัดสังเวชวิศยาราม วรวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย


VIEW : 354

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระราชพันธุประพัทธ์ มีนามเดิมว่า หม่อมเจ้าวอน (วร) เป็นบุตรหม่อมเจ้าเถร ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอขั้นต้นเจ้าฟ้ากรมหลวงจักรเจษฎา เกิดในรัชกาลที่ ๓


อุปสมบท

     ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อุปสมบทใน พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เมื่อในรัชกาลที่ ๓ สมเด็จพระสังฆราช (ด่อน) เป็นพระอุปัชฌาย์ บวชแล้วไปอยู่วัดสังเวชวิศยาราม เมื่อยังเรียกว่า วัดบางลำภูบน เพราะอยู่ใกล้วังเดิม

     ถึงรัชกาลที่ ๔ ได้เป็นตำแหน่ง พระปลัด ในฐานานุกรม ของ พระบวรวิริย (อยู่) ซึ่งเป็นพระราชาคณะครองวัดสังเวชวิศยาราม

     ครั้น พระบวรวิริย (อยู่) ถึงมรณภาพ จึงทรงตั้ง พระครูราชพันธุประพัทธ์ (ม.ร.ว.วอน) ตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดสังเวชวิศยาราม เมื่อปีชวด พ.ศ. ๒๔๐๗ อยู่ในตำแหน่งนี้มาตลอด รัชกาลที่ ๔

     ถึงรัชกาลที่ ๕ ทรงตั้งเป็นพระราชาคณะ เมื่อปีจอ พ.ศ. ๒๔๒๙ คงราชทินนามตามเดิมว่า พระราชพันธุประพัทธ์

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๐๕ - ๒๔๔๓  เป็น เจ้าอาวาสวัดสังเวชวิศยาราม

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๔๒๙ เป็น พระราชาคณะ ที่ พระราชพันธุประพัทธ์

ที่มา


ประวัติการพระราชทานสถาปนาเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์ สมเด็จพระสังฆราชสม เด็จพระราชาคณะ และพระราชาคณะ สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ. ๒๓๒๕ - ๒๕๓๔. กรุงเทพมหานคร : หจก. รุ่งเรืองสาส์นการพิมพ์. หน้า ๑๙๓


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook