วัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร | พระสังฆาธิการ

วัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร


      วัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรวิหาร สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่ที่ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

สถานะวัด
ตั้งวัด เมื่อ พ.ศ. ๒๓๗๑
รับวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. ๒๓๗๘
จังหวัด : นครหลวงกรุงเทพธนบุรี เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๔ - ๒๕๑๕


ลำดับรายนามเจ้าอาวาส


  พระญาณสังวร (ด้วง)   ๒๓๗๑  -  ๒๓๗๒   เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
  พระญาณสังวร (ด้วง)   ๒๓๗๕  -  ๒๓๗๕   เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส
  สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (จี่ อินฺทสโร ป.ธ.๙)   ๒๓๗๕  -  ๒๔๑๖   เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
  พระครูสังวราทิคุณ (ชู)   ๒๔๓๒  -  ๒๔๓๕   เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส
-   พระครูสาราณียคุณ (บุญ)   ๒๔๓๕  -  ๒๔๓๖   รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส
  พระสาสนานุรักษ์ (ทิม รตนโชโต)   ๒๔๓๖  -  ๒๔๔๑   เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส
  พระธรรมเจดีย์ (แก้ว มณีรตโน ป.ธ.๔)   ๒๔๔๓  -  ๒๔๔๘   เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส
  พระปรากรมมุนี (เปลี่ยน)   ๒๔๔๘  -  ๒๔๕๔   เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส
  พระธรรมไตรโลกาจารย์ (อยู่ อุตฺตรภทฺโท ป.ธ.๘)   ๒๔๕๔  -  ๒๔๗๖   เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส
  พระธรรมปหังษนาจารย์ (เชื้อ จนฺทโชติ ป.ธ.๔)   ๒๔๗๘  -  ๒๕๐๐   เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส
  พระพุทธวรญาณ (มงคล วิโรจโน ป.ธ.๕)   ๒๕๐๑  -  ๒๕๔๘   เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
-   พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต ป.ธ.๙ ,ศ.ดร.)   ๒๕๔๘   ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
  พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต ป.ธ.๙ ,ศ.ดร.)   ๒๕๔๘   เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

(ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์)

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook