พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต ป.ธ.๙) | พระสังฆาธิการ

พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต ป.ธ.๙ ,ศ.ดร.)


 
เกิด ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๔๙๘
อายุ ๖๘ ปี
อุปสมบท ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๙
พรรษา ๔๘
วัด วัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๙, พ.ม., พธ.บ., M.A., Ph.D., ปร.ด.(กิตติ์)


VIEW : 11,141

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     พระพรหมบัณฑิต มีนามเดิมว่า ประยูร มีฤกษ์ เกิดเมื่อวันเสาร์ที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๔๙๘ ณ ตำบลโพธิ์พระยา อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี


บรรพาอุปสมบท

     บรรพชา เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๙ ณ วัดสามจุ่น อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี พระครูศรีคณานุรักษ์ วัดดอนบุบผาราม เป็นพระอุปัชฌาย์

     อุปสมบท (นาคหลวง) เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพมหานคร โดยมี สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ฟื้น ชุตินฺธรมหาเถร) วัดสามพระยา กรุงเทพมหานคร เป็นพระอุปัชฌาย์, พระธรรมปิฎก (นิยม ฐานิสฺสรมหาเถร ต่อมาเป็นที่สมเด็จพระมหาธีราจารย์) วัดชนะสงคราม กรุงเทพมหานคร เป็นพระกรรมวาจาจารย์, พระธรรมธีรราชมหามุนี (ช่วง วรปุญฺญมหาเถร ปัจจุบัน คือ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์) วัดปากน้ำ กรุงเทพมหานคร เป็นพระอนุสาวนาจารย์


การศึกษา

พ.ศ. ๒๕๑๒ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดสุวรรณภูมิ จังหวัดสุพรรณบุรี
พ.ศ. ๒๕๑๓ สอบได้ เปรียญธรรม ๓ ประโยค สำนักเรียนวัดสุวรรณภูมิ จังหวัดสุพรรณบุรี
พ.ศ. ๒๕๑๙ สอบได้ เปรียญธรรม ๙ ประโยค (ขณะเป็นสามเณร) สำนักเรียนวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๒๐ สอบได้ ประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษมัธยม (พ.ม.)
พ.ศ. ๒๕๒๑ สำเร็จ ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา (พธ.บ.) เกียรตินิยมอันดับ ๑ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๒๓ Master of Arts Program in Philosophy (M.A.) มหาวิทยลัยเดลี (University of Delhi) อินเดีย
พ.ศ. ๒๕๒๕ สำเร็จ เตรียมปริญญาเอก (M.Phil.) สาขาปรัชญา จาก มหาวิทยลัยเดลี (University of Delhi)
พ.ศ. ๒๕๒๗ สำเร็จ ประกาศนียบัตรภาษาฝรั่งเศส (Diploma in French) จาก มหาวิทยลัยเดลี (University of Delhi)
พ.ศ. ๒๕๒๙ Doctor of Philosophy Program in Philosophy (Ph.D.) มหาวิทยลัยเดลี (University of Delhi)


เกียรติคุณ


พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้รับถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
----
พ.ศ. ๒๕๓๗ ได้รับรางวัลคนดีศรีสังคม จากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้รับรางวัลเสาเสมาธรรมจักร ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้รับรางวัลมหิดลวรานุสรณ์
พ.ศ. ๒๕๔๑ ได้รับถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาปรัชญาการศึกษา จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
พ.ศ. ๒๕๔๔ ได้รับถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาปรัชญาและศาสนา จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ตำแหน่งศาสตราจารย์ สาขาวิชาปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้รับถวายปริญญาศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาพระพุทธศาสนา จากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้รับถวายปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการบริหารองค์การ จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม
พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้รับรางวัลกิตติคุณเสมาคุณูปการ จากกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้รับเข็มกิตติคุณสถาบันพระปกเกล้า
พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้รับพระราชทานรางวัลศาสตรเมธี สาขาศึกษาศาสตร์ ด้านการบริหารการศึกษา จากมูลนิธิศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร
พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้รับเกียรติบัตรศิษย์เก่าดีเด่นเกียรติคุณของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ได้บำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติ พระพุทธศาสนา
พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้รับถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ภาษาอังกฤษ) จากสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้รับถวายปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากสภามหาวิทยาลัยวงษ์เชาวลิตกุล
พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้รับพระบรมราชโองการโปรดแต่งตั้งเป็นราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประเภทวิชาปรัชญา สาขาวิชาอัคฆวิทยา
พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้รับประกาศเกียรติคุณเป็นนักจิตวิทยาดีเด่น สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา จากสมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้รับถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขามนุษยศาสตร์ (Humane Letters) จากมหาวิทยาลัยพุทธศาสนาเวียดนาม
พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้รับการเชิดชูเกียรติเป็นปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย จากกระทรวงวัฒนธรรม
พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้รับรางวัลพุทธคุณูปการ วัชรเกียรติคุณ จากคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร
พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้รับรางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น จากสมาคมสถาปนิกสยาม
พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้รับถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาปรัชญา จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้รับรางวัลบุคคลคุณภาพแห่งปี จากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งประเทศไทย (มสวท.)
พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม อันดับ ๑ (Award of Excellence) จากองค์การยูเนสโก ในการบูรณะพระบรมธาตุมหาเจดีย์ของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๓๐  เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
พ.ศ. ๒๕๓๓  เป็น เจ้าคณะ ๙ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
พ.ศ. ๒๕๔๒  เป็น พระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๕๔๕ - ๒๕๖๑  เป็น เจ้าคณะภาค ๒ [1]
พ.ศ. ๒๕๔๗ - ๒๕๕๖  เป็น คณะเลขานุการคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช
พ.ศ. ๒๕๔๘  เป็น เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
พ.ศ. ๒๕๔๘  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๒  เป็น กรรมการมหาเถรสมาคม
พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๒ [2]
พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่หนกลาง [3]
พ.ศ. ๒๕๖๒  เป็น กรรมการมหาเถรสมาคม [4]
พ.ศ. ๒๕๖๔  เป็น กรรมการมหาเถรสมาคม [5]

ฝ่ายการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๒๙ - ๒๕๓๒  เป็น ผู้อำนวยการกองวิชาการ
พ.ศ. ๒๕๓๑ - ๒๕๓๖  เป็น คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๓๓ - ๒๕๓๕  เป็น รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวางแผน
พ.ศ. ๒๕๓๕ - ๒๕๔๐  เป็น รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
พ.ศ. ๒๕๔๐ - ๒๕๕๙  เป็น อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๔๖  เป็น ศาสตราจารย์ สาขาวิชาปรัชญามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๖๓  เป็น ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ [6]

งานเผยแผ่

พ.ศ. ๒๕๓๑  เป็น ประธานองค์การเผยแผ่วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
พ.ศ. ๒๕๖๒  เป็น ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานกรรมการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ [7]

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๑๙ เป็น เปรียญธรรม ๙ ประโยค
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๒ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระเมธีธรรมาภรณ์ [8]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชวรมุนี ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [9]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพโสภณ วิมลปริยัติกิจ ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [10]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมโกศาจารย์ สุนทรญาณดิลก สาธกธรรมวิจิตร ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [11]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็น พระราชาคณะเจ้าคณะรอง มีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัฏว่า พระพรหมบัณฑิต สิทธิวรธรรมประยุต วิสุทธิศีลาจารนิวิฐ ไพศาลวิเทศศาสนกิจดิลก ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [12]

สมณศักดิ์ต่างประเทศ


พ.ศ.๒๕๕๑ ได้รับสมณศักดิ์จากรัฐบาลประเทศพม่า ที่ อัคคมหาสัทธัมมโชติกธชะ
พ.ศ.๒๕๕๙ ได้รับสมณศักดิ์จากรัฐบาลประเทศพม่า ที่ อัครมหาบัณฑิต

ที่มา


1. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอขอแต่งตั้งเจ้าคณะภาคในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง
2. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง รายงานการแต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง
3. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอขอความเห็นชอบแต่งตั้ง พระพรหมบัณฑิต วัดประยุรวงศาวาส ให้เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่หนกลาง
4. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งกรรมการมหาเถรสมาคม, เล่ม ๑๓๖, ตอนพิเศษ ๒๕๕ ง, ๑๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒, หน้าที่ ๑
5. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งกรรมการมหาเถรสมาคม [จำนวน ๒๐ รูป ๑. สมเด็จพระวันรัต ฯลฯ], เล่ม ๑๓๘, ตอนพิเศษ ๓๐๓ ง, ๑๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔
6. รายงานสรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๓ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓
7. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอแต่งตั้ง พระพรหมบัณฑิต วัดประยุรวงศาวาส ให้เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานกรรมการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
8. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๐๖, ตอนที่ ๒๑๗ ง, ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๒, หน้า ๕
9. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๓, ตอนที่ ๒๓ ข, ๕ ธันวาคม ๒๕๓๙, หน้า ๑๙
10. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๗, ตอนที่ ๒๘ ข, ๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๓, หน้า ๒๕
11. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๓, ตอนที่ ๒ ข, ๑๒ มกราคม ๒๕๔๙, หน้า ๓
12. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์, เล่ม ๑๓๐, ตอนที่ ๒ ข, ๒๓ มกราคม ๒๕๕๖
wikipedia
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เพจ คติธรรม วาทะธรรม พระพรหมบัณฑิต
มติมหาเถรสมาคม เรื่อง พระพรหมบัณฑิต วัดประยุรวงศาวาส ขอลาออกจากตำแหน่ง ผู้รักษาการแทน เจ้าคณะภาค ๒


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook