พระสังฆาธิการ ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������๒ | พระสังฆาธิการ

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������๒


พระปลัด สมพักตร์ วชิโร
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดตรีทศเทพวรวิหาร
รายละเอียด


พระปลัด ณรงค์ ฉนฺทากโร
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดทองธรรมชาติวรวิหาร
รายละเอียด


พระปลัด ไพบูลย์ คุตฺตธมฺโม
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธาตุทอง พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระปลัด อุดม ธมฺมธีโร
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประสาทบุญญาวาส
รายละเอียด


พระปลัด อนุวัฒน์ จนฺทวํโส
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดลุ่มเจริญศรัทธา
รายละเอียด


พระปลัด นพดล สุจิตฺโต
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสาครสุ่นประชาสรรค์
รายละเอียด


พระปลัด สมชาย สิริธโร
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทพลีลา พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระปลัด อริย์ธัช เตชวโร
เจ้าอาวาสวัดประยงค์กิตติวนาราม
รายละเอียด


พระมหาสมคิด ธีรวํโส ป.ธ.๓
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระมหาสมัย จินฺตโฆสโก ป.ธ.๓
เจ้าอาวาสวัดบางไส้ไก่
รายละเอียด


พระมหาบุญมา มหาปุญฺโญ ป.ธ.๓
ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดบำรุงรื่น
รายละเอียด


พระมหาชุมพล ธมฺมพโล ป.ธ.๓
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบุรณศิริมาตยาราม พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระมหาสมภพ ธมฺมวุฑฺโฒ ป.ธ.๓
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระยาทำวรวิหาร
รายละเอียด


พระมหาพร้อม​พงศ์​ ปภสฺสรจิตฺโต ป.ธ.๓
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทธิวราราม
รายละเอียด


พระมหานันทภัท ธมฺมนนฺโท ป.ธ.๓
วัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระมหาบุญมั่น อคฺคจิตฺโต ป.ธ.๓
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเรืองยศสุทธาราม
รายละเอียด


พระมหาสำเริง ปญฺญาทีโป ป.ธ.๓
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเศวตฉัตรวรวิหาร
รายละเอียด


พระมหาอุบล ญาณเมธี ป.ธ.๓
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดกาญจนสิงหาสน์วรวิหาร
รายละเอียด


พระมหาอาทิตย์ อมโร
เจ้าคณะแขวงยานนาวา
เจ้าอาวาสวัดทองบน
รายละเอียด


พระมหาสุชาติ ธมฺมรโต
เจ้าอาวาสวัดจันทรสโมสร
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook