พระครูวินัยธร นพคุณ สิริวฑฺฒโน ป.ธ.๔ | พระสังฆาธิการ

พระครูวินัยธร นพคุณ สิริวฑฺฒโน ป.ธ.๔


 
อายุ ๔๔ ปี
พรรษา ๒๒
วัด วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๔, พธ.บ., รป.ม.


VIEW : 855

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

พ.ศ. ๒๕๓๘ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก
พ.ศ. ๒๕๔๒ สอบได้ เปรียญธรรม ๔ ประโยค
พ.ศ. ๒๕๔๘ สำเร็จ ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) คณะครุศาสตร์
พ.ศ. ๒๕๕๐ สำเร็จ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๕๖  เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็น พระครูวินัยธร ฐานานุกรม ใน พระธรรมปัญญาบดี

ที่มา


วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอแต่งตั้งผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑ และภาค ๑๔


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook