พระครูธรรมธร ธีรพัฒน์ สุวินโย | พระสังฆาธิการ

พระครูธรรมธร ธีรพัฒน์ สุวินโย


 
อายุ ๕๔ ปี
พรรษา ๓๒
วัด วัดโบสถ์อินทรสารเพชร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.โท, พธ.บ., ศศ.ม.


VIEW : 1,233

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นโท
ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.)
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๕๙  เป็น เจ้าอาวาสวัดโบสถ์อินทรสารเพชร
แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook