พระครูวินัยธร สมุทร ถาวรธมฺโม | พระสังฆาธิการ

พระครูวินัยธร สมุทร ถาวรธมฺโม ,ผศ.ดร.


 
เกิด ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๐๖
อายุ ๖๐ ปี
วัด วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, พ.ม., พธ.บ., พธ.ม.


VIEW : 723

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     พระครูวินัยธร สมุทร ถาวรธมฺโม มีนามเดิมว่า สมุทร ทาทอง เกิดเมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๐๖ ณ บ้านสวาท ตำบลขอนแตก อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์


การศึกษา

ประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษมัธยม (พ.ม.)
นักธรรมชั้นเอก
พ.ศ. ๒๕๓๑ สำเร็จ ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (พธ.บ.) เกียรตินิยม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๓๙ สำเร็จ ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา (พธ.ม.) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๔๕ สำเร็จ Ph.D. (Phil.) สาขาปรัชญา จาก มหาวิทยาลัยมคธ ประเทศอินเดีย

ตำแหน่ง

ฝ่ายการศึกษา

รักษาการผู้อำนวยการกองทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
รักษาการผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
รองผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์ประจำภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สมณศักดิ์


๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็น พระครูวินัยธร ฐานานุกรมใน พระธรรมโมลี (ทองอยู่ ญาณวิสุทฺโธ)

ที่มา


wikipedia.org


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook