พระสงฆ์ ภาค๘ - พระสังฆาธิการ

ภาค๘


พระธรรมวิมลมุนี
(สายพงศ์ อโนมปญฺโญ ป.ธ.๕)
เจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี
เจ้าอาวาสวัดมัชฌิมาวาส พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระเทพสิทธิโสภณ
(สุรสีห์ กิตฺติโสภโณ)
เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร
เจ้าอาวาสวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร
รายละเอียด


พระเทพกิตติมุนี
(ประทัย วชิรญาโณ ป.ธ.๕ ,ดร.)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดหนองคาย
เจ้าอาวาสวัดศรีษะเกษ
รายละเอียด


พระราชสุเมธี
(กิตติกร สุจิณฺโณ ป.ธ.๓)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเลย (ธ)
เจ้าอาวาสวัดภูตูมวนาราม
รายละเอียด


พระราชวีราภรณ์
(เสาร์ อภินนฺโท ป.ธ.๗)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเลย
เจ้าอาวาสวัดศรีบุญเรือง
รายละเอียด


พระราชสิทธาจารย์ วิ.
(ทองใบ ปภสฺสโร)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๘
เจ้าอาวาสวัดชัยพฤกษาราม
รายละเอียด


พระราชวิสุทธินายก
(พรมมา จตฺตภโย ป.ธ.๓)
เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร (ธ)
เจ้าอาวาสวัดป่าสุทธาวาส
รายละเอียด


พระราชรัตนาลงกรณ์
(พิศิษฐ์ สุวีโร ป.ธ.๔ ,ผศ.ดร.)
เจ้าคณะจังหวัดหนองคาย
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระราชวินัยโสภณ
(ดิรันต์ ถามวโร ป.ธ.๔)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดบึงกาฬ (ธ)
เจ้าอาวาสวัดท่าสะอาด
รายละเอียด


พระราชปรีชามุนี
(รังสฤษดิ์ สุมนชาโต ป.ธ.๔)
ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดเลย
เจ้าอาวาสวัดศรีบุญเรือง
รายละเอียด


พระราชวชิรธาดา
(วีระ นิรุตฺติเมธี ป.ธ.๖)
เจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
เจ้าอาวาสวัดศรีสระแก้ว พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระราชภาวนาโสภณ วิ.
(ประสงค์ ภูริปญฺโญ)
เจ้าคณะจังหวัดบึงกาฬ
เจ้าอาวาสวัดเซกาเจติยาราม พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระราชสารโกศล
(วงศ์ไทย สุภวํโส ป.ธ.๔)
เจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี (ธ)
เจ้าอาวาสวัดโพธิสมภรณ์ พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระภาวนาวิมล วิ.
(อัมพร อโสโก ป.ธ.๖)
เจ้าคณะอำเภอบ้านผือ
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัยศรี
รายละเอียด


พระนิเทศศาสนคุณ
(สมาน สิริปญฺโญ ป.ธ.๕)
เจ้าอาวาสวัดอาฮงศิลาวาส
รายละเอียด


พระรัตนกวี
(บุญเลิศ อินฺทปญฺโญ ป.ธ.๘)
เจ้าคณะอำเภอเต่างอย
เจ้าอาวาสวัดเหนือ
รายละเอียด


พระศรีวชิรโมลี
(บุญถม สุนฺทรเมธี ป.ธ.๙)
รองเจ้าคณะจังหวัดหนองคาย
เจ้าอาวาสวัดชัยพร
รายละเอียด


พระอุดมคุณาภรณ์
(นิคม นิมฺมโล ป.ธ.๓)
รองเจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
เจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์
รายละเอียด


พระสิริรัตนเมธี
(บุญเพ็ง รตนเมธี ป.ธ.๖)
รองเจ้าคณะจังหวัดเลย
เจ้าอาวาสวัดโพนชัย
รายละเอียด


พระศรีญาณวงศ์
(นิมิตย์ ปณฺฑิตเสวี ป.ธ.๙ ,ดร.)
รองเจ้าคณะจังหวัดหนองคาย
เจ้าอาวาสวัดศรีชมภูองค์ตื้อ
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook