พระสังฆาธิการ ภาค๘ | พระสังฆาธิการ

ภาค๘


พระธรรมวิมลมุนี
(สายพงศ์ อโนมปญฺโญ ป.ธ.๕)
เจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี
เจ้าอาวาสวัดมัชฌิมาวาส พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระเทพสิทธิโสภณ
(สุรสีห์ กิตฺติโสภโณ)
เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร
เจ้าอาวาสวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร
รายละเอียด


พระเทพกิตติมุนี
(ประทัย วชิรญาโณ ป.ธ.๕ ,ดร.)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดหนองคาย
เจ้าอาวาสวัดศรีษะเกษ
รายละเอียด


พระราชสุเมธี
(กิตติกร สุจิณฺโณ ป.ธ.๓)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเลย (ธ)
เจ้าอาวาสวัดภูตูมวนาราม
รายละเอียด


พระราชวีราภรณ์
(เสาร์ อภินนฺโท ป.ธ.๗)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเลย
เจ้าอาวาสวัดศรีบุญเรือง
รายละเอียด


พระราชสิทธาจารย์ วิ.
(ทองใบ ปภสฺสโร)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๘
เจ้าอาวาสวัดชัยพฤกษาราม
รายละเอียด


พระราชวิสุทธินายก
(พรมมา จตฺตภโย ป.ธ.๓)
เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร (ธ)
เจ้าอาวาสวัดป่าสุทธาวาส
รายละเอียด


พระราชรัตนาลงกรณ์
(พิศิษฐ์ สุวีโร ป.ธ.๔ ,ผศ.ดร.)
เจ้าคณะจังหวัดหนองคาย
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระราชวินัยโสภณ
(ดิรันต์ ถามวโร ป.ธ.๔)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดบึงกาฬ (ธ)
เจ้าอาวาสวัดท่าสะอาด
รายละเอียด


พระราชปรีชามุนี
(รังสฤษดิ์ สุมนชาโต ป.ธ.๔)
ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดเลย
เจ้าอาวาสวัดศรีบุญเรือง
รายละเอียด


พระราชวชิรธาดา
(วีระ นิรุตฺติเมธี ป.ธ.๖)
เจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
เจ้าอาวาสวัดศรีสระแก้ว พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระราชภาวนาโสภณ วิ.
(ประสงค์ ภูริปญฺโญ)
เจ้าคณะจังหวัดบึงกาฬ
เจ้าอาวาสวัดเซกาเจติยาราม พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระราชสารโกศล
(วงศ์ไทย สุภวํโส ป.ธ.๔)
เจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี (ธ)
เจ้าอาวาสวัดโพธิสมภรณ์ พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระราชวชิรญาณโกศล วิ.
(บุญมี ธมฺมรโต)
เจ้าอาวาสวัดป่าศรัทธาถวาย
รายละเอียด


พระราชภาวนาวชิรากร วิ.
(อินทร์ถวาย สนฺตุสฺสโก)
เจ้าอาวาสวัดอุดมมงคลวนาราม
รายละเอียด


พระราชวชิรธรรมาจารย์ วิ.
(สุธรรม สุธมฺโม)
เจ้าอาวาสวัดป่าเกษรศีลคุณ
รายละเอียด


พระราชวชิรสุธี
(สุพัฒน์ สุวฑฺฒโน ป.ธ.๔)
เจ้าคณะจังหวัดเลย (ธ)
เจ้าอาวาสวัดศรีสุทธาวาส พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระราชวชิรธรรมากร วิ.
(คำสด อรุโณ)
เจ้าคณะตำบลนาแค
วัดป่าบ้านเพิ่ม
รายละเอียด


พระราชวชิรเขมคุณ วิ.
(อว้าน เขมโก)
วัดป่านาคนิมิตต์
รายละเอียด


พระราชวชิรโสภณ วิ.
(หลอ นาถกโร)
เจ้าอาวาสวัดถ้ำอภัยดำรงธรรม
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook