พระเทพกิตติมุนี (ประทัย วชิรญาโณ ป.ธ.๕) | พระสังฆาธิการ

พระเทพกิตติมุนี (ประทัย วชิรญาโณ ป.ธ.๕ ,ดร.)


 
เกิด ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๗๗
อายุ ๘๙ ปี
พรรษา ๖๙
วัด วัดศรีษะเกษ
ท้องที่ หนองคาย
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๕, ศน.บ., ศศ.ด.(กิตติ์)


VIEW : 7,621

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     พระเทพกิตติมุนี มีนามเดิมว่า ประทัย ชานุบาล เกิดเมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๗๗ ที่บ้านเลขที่ ๓๗ หมู่ ๓ บ้านแดนเมือง ตำบลวัดหลวง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย โยมบิดา-มารดา ชื่อ นายอึ่ง และนางทองคำ ชานุบาล


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชา เมื่ออายุ ๑๔ ปี ณ พัทธสีมา วัดจอมนาง ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย โดยมี พระครูพิเศษคณาภิบาล วัดจอมทอง ตำบลจุมพล เป็นพระอุปัชฌาย์

     อุปสมบท เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๖ ณ วัดโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย โดยมี พระธรรมปริยัติมุนี วัดศรีษะเกษ เป็นพระอุปัชฌาย์ พระวิสุทธิญาณมุนี วัดประดิษฐ์ธรรมคุณ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระอธิการหัสชัย สุหสโช วัดหายโศก อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาว่า วชิรญาโณ


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
พ.ศ. ๒๕๐๐ สอบได้ เปรียญธรรม ๕ ประโยค สำนักเรียนวัดทองนพคุณ
พ.ศ. ๒๕๐๕ สำเร็จ ปริญญาศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา (ศน.บ.) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๑๑ สำเร็จ ปริญญาโท วิชาเอกปรัชญา (M.A.) จาก มหาวิทยาลัยบานาราสฮินดู ประเทศอินเดีย
พ.ศ. ๒๕๓๖ สำเร็จ ปริญญาเอก วิชาเอกปรัชญา วิชาโทภาษาสันสกฤต (Ph.D.) จาก มหาวิทยาลัยกัลกัตตา ประเทศอินเดีย


เกียรติคุณ


พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้รับถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาปรัชญา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้รับถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๑๗  เป็น เจ้าอาวาสวัดศรีษะเกษ
พ.ศ. ๒๕๑๘  เป็น รองเจ้าคณะจังหวัดหนองคาย
 ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดหนองคาย

ฝ่ายการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๒๕  เป็น ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย
พ.ศ. ๒๕๓๖  เป็น ผู้อำนวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ วัดศรีษะเกษ
พ.ศ. ๒๕๔๒  เป็น รองประธานกรรมการที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย มหาจุฬาฯ วิทยาเขตหนองคาย
พ.ศ. ๒๕๔๓  เป็น อาจารย์บัณฑิตประจำ, อาจารย์บัณฑิตผู้ช่วยและอาจารย์บัณฑิตพิเศษ บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันราชภัฏมหาสารคาม
พ.ศ. ๒๕๔๗  เป็น ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม เขตการศึกษา ๘

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๐๐ เป็น เปรียญธรรม ๕ ประโยค
พ.ศ. ๒๕๑๘ เป็น พระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูวิเชียรปัญญาภรณ์
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๖ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระสุนทรธรรมธาดา [1]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชพุฒิมุนี วีรศาสนกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพกิตติมุนี ศรีธรรมโสภิต วีรศาสนกิจจาทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [3]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๐๐, ตอนที่ ๒๐๗ ง, ๓๑ ธันวาคม ๒๕๒๖, หน้า ๓
2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๓, ตอนที่ ๒ ข, ๑๒ มกราคม ๒๕๔๙, หน้า ๕
3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๓๓, ตอนที่ ๔๓ ข, ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙, หน้า ๒
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook