พระราชวีราภรณ์ (เสาร์ อภินนฺโท ป.ธ.๗) | พระสังฆาธิการ

พระราชวีราภรณ์ (เสาร์ อภินนฺโท ป.ธ.๗)


 
เกิด ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๗๗
อายุ ๘๘ ปี
อุปสมบท ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๗
พรรษา ๖๙
วัด วัดศรีบุญเรือง
ท้องที่ เลย
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๗, พธ.บ., ศศ.ม.


VIEW : 3,092

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     พระราชวีราภรณ์ มีนามเดิมว่า เสาร์ บุญพิมพ์ เกิดเมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๗๗ ที่บ้านเลขที่ ๒๔ หมู่ ๔ บ้านหนองตาด ตำบลสิงห์โคก อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด บิดา-มารดาชื่อ นายเบ้าและนางสุด บุญพิมพ์


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๗ ณ พัทธสีมาวัดอรัญวาสี ตำบลสิงห์โคก อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี พระครูเกษตรธรรมวิจิตร เป็นพระอุปัชฌาย์, พระอธิการรินทร์ เตชธมฺโม เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และ พระอธิไพทูรย์ โกวิโท เป็นพระอนุสาวนาจารย์


การศึกษา

     ด้วยความเป็นผู้ที่รักการเรียน ชอบอ่านหนังสือทั้งทางโลกและทางธรรม
     พ.ศ. ๒๕๐๒ สามารถสอบได้นักธรรมชั้นตรี-โท-เอก ตามลำดับ ณ สำนักเรียนวัดชัยมงคล อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
     พ.ศ. ๒๕๐๖ สอบได้เปรียญธรรม ๓ ประโยค ที่สำนักศาสนศึกษาวัดชัยศรี อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น สอบได้เปรียญธรรม ๔ และ ๕ ประโยค ที่วัดหรคุณ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น เปรียญธรรม ๖ และ ๗ ประโยค ที่สำนักศาสนศึกษาวัดศรีบุญเรือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
     พ.ศ. ๒๕๔๘ สอบได้วิชาสามัญชั้นปริญญาตรี พุทธศาสนบัณฑิต (พธ.บ.) จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยเขตเลย


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.)
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)
พ.ศ. ๒๕๓๔ สอบได้ เปรียญธรรม ๗ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๑๕  เป็น เจ้าคณะอำเภอเมืองเลย
พ.ศ. ๒๕๑๕  เป็น พระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๕๒๐  เป็น รองเจ้าคณะจังหวัดเลย
พ.ศ. ๒๕๔๓  เป็น เจ้าอาวาสวัดศรีบุญเรือง
พ.ศ. ๒๕๔๙  เป็น เจ้าคณะจังหวัดเลย
พ.ศ. ๒๕๕๙  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเลย

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๑๘ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอ ชั้นเอก ที่ พระครูวิบูลคณานุศิษฏ์
พ.ศ. ๒๕๒๐ เป็น พระครูสัญญาบัตร รองเจ้าคณะจังหวัด ในราชทินนามเดิม
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระรัตนกวี [1]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชวีราภรณ์ ตรีปิฎกวราลงกรณ์ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๓, ตอนที่ ๒๓ ข, ๕ ธันวาคม ๒๕๓๙, หน้า ๒๐
2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๕, ตอนที่ ๓ ข, ๑๔ มกราคม ๒๕๕๑, หน้า ๓
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เพจ พัดยศ สมณศักดิ์พระสงฆ์ไทย


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook