พระราชสุเมธี (กิตติกร สุจิณฺโณ ป.ธ.๓) | พระสังฆาธิการ

พระราชสุเมธี (กิตติกร สุจิณฺโณ ป.ธ.๓)


 
เกิด ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๘๓
อายุ ๘๒ ปี
พรรษา ๖๑
วัด วัดภูตูมวนาราม
ท้องที่ เลย
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๓, ศน.ม.(กิตติ์)


VIEW : 3,810

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
เปรียญธรรม ๓ ประโยค


เกียรติคุณ


ได้รับถวายปริญญาศาสนศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเลย (ธ)
 เจ้าอาวาสวัดภูตูมวนาราม

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๒๗ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอ ชั้นพิเศษ ที่ พระครูกิตติสารวิสุทธิ์
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระวิสุทธิสารสุธี [1]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชสุเมธี ศรีพิพัฒนากรโกวิท ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๐๘, ตอนที่ ๒๑๓ ง, ๖ ธันวาคม ๒๕๓๔, หน้า ๕
2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๔, ตอนที่ ๒๖ ข, ๒ ธันวาคม ๒๕๔๐, หน้า ๗
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook