พระเทพสิทธิโสภณ (สุรสีห์ กิตฺติโสภโณ) | พระสังฆาธิการ

พระเทพสิทธิโสภณ (สุรสีห์ กิตฺติโสภโณ)


 
เกิด ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๘๔
อายุ ๘๒ ปี
พรรษา ๖๐
วัด วัดพระธาตุเชิงชุม วรวิหาร
ท้องที่ สกลนคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก


VIEW : 7,470

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๔๕  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดแจ้งแสงอรุณ พระอารามหลวง [1]
พ.ศ. ๒๕๔๕  เป็น เจ้าอาวาสวัดแจ้งแสงอรุณ พระอารามหลวง [2]
 เจ้าอาวาสวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร
 ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๘

งานเผยแผ่

พ.ศ. ๒๕๖๕  เป็น เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสกลนคร แห่งที่ ๑๐ [3]

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๑๗ เป็น พระปลัด
พ.ศ. ๒๕๒๒ เป็น พระครูวินัยธร
พ.ศ. ๒๕๒๓ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นโท ที่ พระครูอรุณกิตติโสภณ
พ.ศ. ๒๕๓๐ เป็น พระครูสัญญาบัตร รองเจ้าคณะอำเภอ ชั้นโท ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๕๓๑ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอ ชั้นโท ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๕๓๖ เป็น พระครูสัญญาบัตร รองเจ้าคณะจังหวัด ในราชทินนามเดิม
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระสิทธิการโกศล [4]
๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชประสิทธิคุณ วิบูลสิกขกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [5]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพสิทธิโสภณ วิมลศีลาจาร สุวิธานศาสนกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [6]

ที่มา


1. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดแจ้งแสงอรุณ พระอารามหลวง จังหวัดสกลนคร
2. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอขอแต่งตั้งเจ้าอาวาสวัดแจ้งแสงอรุณ พระอารามหลวง จังหวัดสกลนคร
3. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง ขออนุมัติจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสกลนคร แห่งที่ ๑๐
4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๔, ตอนที่ ๒๖ ข, ๒ ธันวาคม ๒๕๔๐, หน้า ๙
5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๑, ตอนที่ ๑๗ ข, ๑๕ กันยายน ๒๕๔๗, หน้า ๙
6. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๘, ตอนที่ ๑๒ ข, ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔, หน้า ๒
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ทำเนียบพระราชาคณะ ฉบับสมบูรณ์ พุทธศักราช ๒๕๕๙. ปทุมธานี : บริษัท สำนักพิมพ์ สื่อตะวัน จำกัด. หน้า ๗๑


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook